Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy ostatné > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Finančné zadosťučinenie priznané Ústavným súdom SR

Finančné zadosťučinenie priznané Ústavným súdom SR

Otázka

Daňovníkovi bolo poskytnuté na základe Nálezu Ústavného súdu SR finančné zadosťučinenie za zbytočné prieťahy v konaní. Ústavný súd SR rozhodol, že základné právo daňovníka na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa § 48 ods. 2 Ústavy bolo porušené a priznal daňovníkovi finančné zadosťučinenie. Je možné takéto plnenie priznané na základe nálezu Ústavného súdu SR považovať za príjem, ktorý má charakter náhrady nemajetkovej ujmy, resp. náhrady škody a či je možné takýto príjem považovať za príjem oslobodený od dane podľa príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov).

Odpoveď

V riešenom prípade ide o priznanie finančného zadosťučinenia Ústavným súdom SR, ktoré môže priznať ústavný súd podľa článku 127 ods. 3 Ústavy SR a § 56 ods. 4 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu SR o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 38/1993 Z. z.“). V tejto súvislosti je potrebné brať do úvahy aj Nález Ústavného súdu SR I. ÚS 412/2011-32 z decembra 2011 (ďalej len „nález ÚS SR“). Z nálezu ÚS SR vyplýva, že cieľom primeraného finančného zadosťučinenia je náhrada nemajetkovej ujmy a nemožno ho stotožňovať s odškodným,  pričom ide o náhradu nemajetkovej ujmy podľa článku 127 ods. 3 Ústavy SR a § 56 ods. 4 zákona

č. 38/1993 Z. z. Pre potreby interpretácie zákona o dani z príjmov nie je potrebné rozlíšiť, či v danom prípade ide o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, ale postačí záver vyplývajúci z nálezu ÚS SR, že cieľom primeraného finančného zadosťučinenia podľa článku 127 ods. 3 Ústavy SR a § 56 ods. 4 zákona č. 38/1993 Z. z. je náhrada nemajetkovej ujmy, a môže ho priznať ústavný súd v súlade s citovanými ustanoveniami.

Podľa ust. § 9 ods. 2 písm. i) zákona o dani z príjmov sú od dane oslobodené prijaté náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy okrem náhrady nemajetkovej ujmy podľa § 8 ods. 1 písm. n) zákona o dani z príjmov, plnenia poskytované na odstránenie alebo zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu okrem platieb prijatých ako náhrada vymedzená v prvom až štvrtom bode citovaného ustanovenia.

Podľa § 8 ods. 1 písm. n) zákona o dani z príjmov ostatnými príjmami, ak nejde o príjmy podľa § 5 až 7 zákona o dani z príjmov, je náhrada nemajetkovej ujmy (s odkazom na § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov) okrem náhrady nemajetkovej ujmy, ktorá bola spôsobená trestným činom.

Ak v danom prípade ide o priznanie primeraného finančného zadosťučinenia Ústavným súdom SR podľa článku 127 ods. 3 Ústavy SR a § 56 ods. 4 zákona č. 38/1993 Z. z., potom v súlade s vyššie uvedeným vyplatené finančné zadosťučinenie za zbytočné prieťahy v konaní je možné považovať za náhradu nemajetkovej ujmy, ktorá nie je vymedzená v § 8 ods. 1 písm. n) zákona o dani z príjmov a ktorá je v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. i) zákona o dani z príjmov oslobodená od dane z príjmov fyzickej osoby.