Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Ocenenie majetku a záväzkov pri premiestnení sídla ES do SR

Ocenenie majetku a záväzkov pri premiestnení sídla ES do SR

Otázka

Európska spoločnosť (ďalej len „SE“) so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len „EÚ“) v priebehu kalendárneho roka premiestni svoje sídlo na územie Slovenskej republiky. Akým spôsobom má táto spoločnosť oceniť pre účely daní a účtovníctva majetok a záväzky v otváracej súvahe podľa slovenských účtovných štandardov? Účtovníctvo SE bolo až do zmeny jej sídla na územie Slovenskej republiky vedené podľa národných predpisov štátu sídla spoločnosti, resp. podľa IFRS.

Odpoveď

Právnym základom SE je zákon č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 487/2009 Z. z. a Nariadenie Rady (ES) č. 2157/2001 o stanovách európskej spoločnosti (ďalej len „Nariadenie Rady“). V súlade s Nariadením Rady môže byť sídlo SE preložené do iného členského štátu, pričom takéto preloženie nesmie viesť k likvidácii spoločnosti alebo vzniku novej právnickej osoby.

Podľa článku 8 ods. 10 Nariadenia Rady premiestnenie sídla SE a následné zmeny jej stanov nadobúdajú účinnosť dňom zápisu SE do príslušného registra štátu nového sídla t.j. dňom zápisu SE do obchodného registra Slovenskej republiky. Počnúc týmto dňom sa SE považuje za účtovnú jednotku podľa § 1 ods.1 písm. a) bod 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoÚ“).

Vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle článku 10 Nariadenia Rady sa považuje SE v každom členskom štáte za akciovú spoločnosť založenú podľa práva členského štátu, v ktorom má sídlo, použijú sa ustanovenia ZoÚ platné pre akciovú spoločnosť rovnako aj na SE. Ak do doby premiestnenia sídla účtovná jednotka zostavovala účtovnú závierku podľa osobitných predpisov, ktorými je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008 a Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v platnom znení (ďalej len „IFRS“), po premiestnení sídla na územie Slovenskej republiky je možné zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS len v prípade splnenia podmienok ustanovených v § 17a ZoÚ. Ak účtovná jednotka tieto podmienky nespĺňa, vedie účtovníctvo podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich
v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „PU“).

ZoÚ ani PU osobitne neupravujú oceňovanie majetku a záväzkov ani postup účtovania pri premiestnení sídla SE na územie Slovenskej republiky. Vychádzajúc zo skutočnosti, že SE nezaniká a nestráca právnu subjektivitu, ale dochádza iba k premiestneniu sídla, v deň zápisu do obchodného registra účtovná jednotka v súlade s § 17 ods. 7 písm. a) ZoÚ zostaví otváraciu súvahu a otvorí účtovné knihy podľa § 16 ods. 1 písm. a) ZoÚ. V zmysle
§ 7 PU účtovné knihy otvorí účtovnými zápismi na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a v prospech príslušných novootvorených účtov záväzkov a vlastného imania a účtovnými zápismi v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a na ťarchu príslušných účtov majetku, a to v mene euro, keďže podľa § 4 ods. 7 ZoÚ je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku v peňažných jednotkách meny euro.

Ak do doby premiestnenia sídla bolo účtovníctvo vedené v inej mene ako v mene euro, je účtovná jednotka povinná v zmysle § 24 ods. 2 ZoÚ majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítať na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, a to v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.