Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Použitie zisku na úhradu neuhradených strát pri neodpísaných aktivovaných nákladov na vývoj

Použitie zisku na úhradu neuhradených strát pri neodpísaných aktivovaných nákladov na vývoj

 Otázka: 

Zisk účtovne jednotka sa môže rozdeliť iba  v tom prípade, ak úhrnná výška rezervných fondov a iných zložiek vlastného imania, ktoré sú k dispozícii na vyplácanie sú vyššie ako celková výška neodpísaných aktivovaných nákladov na vývoj. Pýtate sa, či sa toto obmedzenie týka len rozdelenia zisku medzi spoločníkov/akcionárov (účet 431 a 428), alebo sa zisk môže použiť   na úhradu neuhradených strát minulých období (účet 429).

 

Odpoveď:

Podľa § 28 ods. 4 zákona o účtovníctve hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem pohľadávok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Ak sa nedá životnosť goodwillu a aktivovaných nákladov na vývoj spoľahlivo odhadnúť, musí ich účtovná jednotka odpísať najneskôr do piatich rokov od ich obstarania. Ak neboli aktivované náklady na vývoj úplne odpísané, môže účtovná jednotka rozdeliť zisk, ak úhrnná výška rezervných fondov a iných zložiek vlastného imania, ktoré sú k dispozícii na vyplácanie, je vyššia ako celková výška neodpísaných aktivovaných nákladov na vývoj. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa neaktivuje okrem softvéru a nákladov na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi účtovania. Do ustanovenia § 28 ods. 4 zákona o účtovníctve bola transponovaná smernica 2013/34/EÚ, ktorá v čl. 12 ods. 11, ustanovuje pri neodpísaných aktivovaných nákladoch na vývoj resp. ich časti požiadavku zachovania vlastného imania. To znamená, že ustanovenie za uvedených podmienok požaduje zákaz rozdelenia zisku, pričom v nadväznosti na uvedené ide o rozdelenie znižujúce vlastné imanie t. j. ide iba o rozdelenie zisku akcionárom resp. spoločníkom. Pri rozhodovaní o rozdelení resp. použití zisku je zároveň potrebné prihliadať aj na ostatné relevantné ustanovenia vyplývajúce z iných právnych predpisov napr. zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.