Úvod > DPH > Odpočítanie dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Skupina - pristúpenie nového člena a vysporiadanie DPH

Skupina - pristúpenie nového člena a vysporiadanie DPH

Otázka
Skupina pre DPH vznikla k 1.1.2015 a pretože poskytuje i oslobodené činnosti, určila si koeficient na rok 2015 odhadom. Dňa 1.7.2015 pristúpil do skupiny ďalší člen, ktorý taktiež poskytuje oslobodené činnosti, pričom používa koeficient k odpočítaniu dane, ktorého výška je však odlišná od koeficientu používaného skupinou. Zmení sa výška koeficientu určeného odhadom skupinou na základe skutočnosti, že do skupiny pristúpi nový člen používajúci koeficient v inej výške? Ako si vysporiada nový člen skupiny odpočítanú DPH za obdobie, keď ešte nebol členom skupiny, t. j. od 1.1.2015 do 30.6.2015?
 
Odpoveď
V prípade, že do existujúcej skupiny pristúpi v zmysle § 4b ods. 5 zákona o DPH nový člen, tak sa výška koeficientu, ktorý je používaný skupinou v jednotlivých zdaňovacích obdobiach príslušného kalendárneho roka, nemení.
Zástupca skupiny po skončení kalendárneho roka vypočíta spôsobom podľa § 50 ods. 2 zákona o DPH koeficient z údajov z toho skončeného kalendárneho roka a vypočíta odpočítateľnú daň za tento kalendárny rok. Zástupca skupiny pri výpočte koeficientu zahŕňa do čitateľa a menovateľa aj údaje, ktoré si uvádzal nový člen skupiny v daňových priznaniach pred pristúpením do skupiny. Týmto koeficientom vysporiada aj odpočítanú daň v daňových priznaniach nového člena skupiny v zdaňovacích obdobiach pred pristúpením do skupiny a zistený rozdiel zahrnie do daňového priznania skupiny za posledné zdaňovacie obdobie príslušného kalendárneho roka.