Predaj nehnuteľnosti - tovaru

Otázka

Spoločnosť sa zaoberá kúpou a predajom nehnuteľností, obchoduje  s nimi ako s tovarom – konkrétne ide o byty alebo nebytové domy, to znamená ide o hmotný majetok zaradený do 6. odpisovej skupiny. V prípade predaja takejto nehnuteľnosti, účtovanej ako tovar za cenu nižšiu ako bola cena obstarania, je tento rozdiel daňovo uznaný alebo je potrebné uplatniť novelizované znenie § 19 ods. 3 písm. b) ZDP, t. j. pri predaji budov a stavieb, ktoré by v prípade odpisovania boli zaradené do 6. odpisovej skupiny, sa daňová zostatková cena zahrnuje do základu dane len do výšky príjmov z predaja?

Odpoveď

Podľa § 19 ods. 3 písm. b) ZDP daňovým výdavkom je zostatková cena alebo pomerná časť zostatkovej ceny budov a stavieb zaradených do odpisovej skupiny 6 do výšky príjmov (výnosov) z predaja zahrnutých do základu dane. V prípade predaja nehnuteľností, ktorými sú byty alebo nebytové domy, je pri uplatnení daňových výdavkov (nákladov) rozhodujúci spôsob ich účtovania. Ak tieto nehnuteľnosti boli účtované ako tovar, v prípade ich predaja za cenu nižšiu ako bola cena ich obstarania sa § 19 ods. 3 písm. b) ZDP neuplatní, to znamená že rozdiel medzi zostatkovou cenou a príjmom (výnosom) z predaja je daňovo uznaný.