Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Účtovanie registračného poplatku pri obstaraní nového vozidla

Účtovanie registračného poplatku pri obstaraní nového vozidla

Otázka

Zahrňuje sa  registračný poplatok do obstarávacej ceny v prípade obstarania nového vozidla. Vstupuje registračný poplatok pri evidencii nového vozidla  do obstarávacej ceny vozidla alebo si môže účtovná jednotka tento poplatok zaúčtovať priamo do nákladov na účet ostatné dane a poplatky.

Odpoveď

Vzhľadom na to, že opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“) priamo neupravuje účtovanie tzv. registračného poplatku pri evidencii nového vozidla, ktorého povinnosť uhradiť vyplýva zo zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, je potrebné vychádzať z § 33 ods. 1 postupov účtovania.

V zmysle § 33 ods. 1 postupov účtovania uvedením do užívania nového vozidla sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto majetku potrebných na jeho užívanie a splnenie povinností podľa zákona
č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na tento zákon aj povinnosť podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o cestnej premávke“). V zmysle § 114 ods. 2 zákona o cestnej premávke vlastník vozidla, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, je povinný osobne toto vozidlo prihlásiť do 15 dní po jeho nadobudnutí. Registračný poplatok je súčasťou obstarávacej ceny v prípade, ak je zaplatený do času zaradenia motorového vozidla do užívania. Ak je vozidlo v plnom rozsahu používané na podnikanie, napr. v prípade pridelenia dočasnej značky a v tomto čase nastane zaplatenie registračného poplatku, je účtovaný do nákladov bežného účtovného obdobia. Vzhľadom na osobitosť motorového vozidla, pri ktorom vznikajú náklady na pohonné látky samotným odskúšaním vozidla, predvedením vozidla na dopravný inšpektorát, sú tieto náklady účtované do nákladov bežného účtovného obdobia, a to aj pred uvedením vozidla do užívania.