Odpisy pri vypožičanom majetku

Otázka
Spoločnosť s ručením obmedzeným XY (platiteľ DPH) vlastní budovu, ktorej časť prenajíma lekárom na ambulancie. V zmysle § 19 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) si odpisy z budovy za prenajatú časť môže dať do nákladov len do výšky príjmov (výnosov) z nájomného.
Mohol vy si daňovník dať do nákladov celé odpisy v prípade, že by uvedenú časť poskytol lekárom na ambulancie na základe zmluvy o výpožičke? Nejednalo by sa teda o prenájom ani o vzťah prenajímateľ a nájomca, ale o vzťah požičiavateľ a vypožičiavateľ. Vypožičiavateľ postupuje podľa § 21 ods.1 písm. l) zákona o dani z príjmov.
Odpoveď
Zákon o dani z príjmov problematiku čiastočného vypožičania nehnuteľnosti v súvislosti s uplatňovaním daňových odpisov explicitne nerieši.
Poskytnutím časti majetku formou výpožičky sa daňovník na základe vlastného rozhodnutia vzdáva dosahovania zdaniteľného príjmu. S ohľadom na uvedené je možné použiť ustanovenie § 22 ods. 9 zákona o dani z príjmov, a to v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, v ktorom je zavedená legislatívna skratka „nehnuteľnosť“, ktorou sa myslí aj časť nehnuteľnosti.
Vychádzajúc z legislatívnej skratky v § 3 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov je možné konštatovať, že daňovník je v súlade s § 22 ods. 9 zákona o dani z príjmov povinný prerušiť odpisovanie na majetku (ktorým je aj časť nehnuteľnosti) v zdaňovacom období, v ktorom nevyužíval majetok na zabezpečenie zdaniteľných príjmov.
Stanovisko vychádza z predpokladu, že spoločnosť s ručením obmedzeným, nie je v pozícii držiteľa.