Úvod > DPH > Odpočítanie dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odpočítanie DPH pri vložení časti podniku

Odpočítanie DPH pri vložení časti podniku

Otázka
Organizačná zložka zahraničnej osoby (platiteľ DPH registrovaný v SR podľa § 4 zákona o DPH) bola zriaďovateľom vložená k 1.1.2015 ako časť podniku (vkladateľ) do novozaloženej spoločnosti s. r. o. (príjemca), ktorá sa stala týmto dňom platiteľom DPH v zmysle § 4 ods. 4 zákona o DPH. V období ešte pred realizáciou vkladu organizačná zložka prijala službu dňa 29.12.2014 od dodávateľa (platiteľa dane), ktorý jej za túto službu doručil faktúru až po uzatvorení účtovníctva (t. j. po 5.1.2015). Ktorý platiteľ dane – vkladateľ alebo príjemca si môže odpočítať DPH z dodávky služby, ktoré prijal ešte vkladateľ do 31.12.2014?

Odpoveď
V zmysle ustanovení Obchodného zákonníka, pri vložení podniku alebo jeho časti, tak isto ako pri predaji podniku alebo jeho časti, na kupujúceho resp. nadobúdateľa prechádzajú všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj vzťahuje. Pohľadávky a záväzky verejnoprávnej povahy neprechádzajú na nadobúdateľa (rozhodnutie NS SR č. 2 Sž-o-KS 56/04).
Dodávateľ, ktorý dodal službu vkladateľovi do 31.12.2014 je v zmysle § 72, 73 a § 74 povinný vyhotoviť faktúru so stanovenými náležitosťami, ktorými sú okrem iného aj identifikačné údaje príjemcu služby, pod ktorým mu bola služba dodaná, t. j. uvedie identifikačné údaje vkladateľa.
Platiteľ dane má právo odpočítať daň z tovaru alebo služby najskôr v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť po splnení podmienok uvedených v § 49 - § 51 zákona o DPH. V § 51 ods. 1 a 2 zákona o DPH je uvedené, že právo na odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) zákona o DPH môže platiteľ dane uplatniť, ak pri odpočítaní dane má faktúru od platiteľa dane vyhotovenú podľa § 71 zákona o DPH, pričom odpočítanie dane vykoná najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom si uplatňuje odpočítanie dane, má faktúru. Ak platiteľ dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka (december 2014) nemá faktúru, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane faktúru.
Za predpokladu, že platiteľ dane – vkladateľ mal do lehoty na podanie daňového priznania za december 2014 (t. j. do 26.1.2015) faktúru, odpočítanie dane si mal uplatniť za zdaňovacie obdobie december 2014. Skutočnosť, že platiteľ dane- vkladateľ nemal k 31.12.2014, resp. k 5.1.2015 faktúru vyhotovenú k prijatému zdaniteľnému plneniu v decembri 2014, ale ju obdržal do lehoty na podanie daňového priznania k DPH, t. j. do 26.1.2015, neznamená, že pre účely zákona o DPH sa neuplatní postup podľa § 51 ods. 2 zákona o DPH.