Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odpisovanie technického zhodnotenia prenajatej nehnuteľnosti od 1.1.2015

Odpisovanie technického zhodnotenia prenajatej nehnuteľnosti od 1.1.2015

FAQ
 
Otázka
V prípade, ak ide o prenajatú časť nehnuteľnosti v rámci budovy používanej na viacero účelov, v ktorej odpisovej skupine odpisuje nájomca technické zhodnotenie prenajatých priestorov, ak nájomca prenajaté priestory využíva na účely odpisovej skupiny 5, ale prenajímateľ má celú budovu zaradenú do odpisovej skupiny 6?
Odpoveď
V prípade, ak ide o prenajatú časť nehnuteľnosti v rámci budovy používanej na viacero účelov užívania, nájomca zaradí technické zhodnotenie do odpisovej skupiny na základe účelu, na ktorý on využíva prenajaté priestory. Podotýkame, že pri vykonaní technického zhodnotenia je potrebný súhlas stavebného úradu na vykonanie stavebnej úpravy (rekonštrukcia, modernizácia), nadstavby alebo prístavby, kedy stavebný úrad aj odsúhlasí zmenu spôsobu využitia budovy na iný účel použitia  oproti vydanému  stavebnému  povoleniu  a kolaudačnému  rozhodnutiu [povinnosti  vyplývajúce  zo  zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov].