Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Zdanenie výnosov z dlhopisov, zahraničný obchodník s CP

Zdanenie výnosov z dlhopisov, zahraničný obchodník s CP

Otázka

Zahraničná banka - obchodník s cennými papiermi (ďalej OCP), ktorá t. č. nie je registrovaná na žiadnej dani v SR, sa stala členom centrálneho depozitára cenných papierov SR ( ďalej CDCP). V CDCP si zriadila držiteľský účet v zmysle zákona o cenných papieroch ( § 6 ods. 10 a § 105a zákona c. 566/2001 Z. z.). Na tomto držiteľskom účte drží finančné nástroje svojich klientov, ktorými sú aj korporátne dlhopisy emitované slovenskými rezidentmi. Tento zahraničný OCP zároveň uzatvoril v zmysle § 41 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách so slovenským OCP zmluvu o správe cenných papierov, preto výkon práv s cennými papiermi v rozsahu citovaného § zabezpečuje slovenský OCP.

1.Je vo vyššie uvedenom prípade platiteľom zrážkovej dane z príjmov zo slovenských korporátnych dlhopisov, ak tieto príjmy plynú fyzickým osobám ( § 43 ods. 3 písm. n) zákona o dani z príjmov), zahraničný obchodník s cennými papiermi? Ak áno, má zahraničný OCP povinnosť registrovať sa za platiteľa dane?
 
2. Alebo môže byť v tomto prípade zrážková daň odvedená slovenským OCP ( pod jeho základným účtom daňového subjektu - OÚD) na základe existencie zmluvy o správe cenných papierov ( § 41 zákona č. 566/2001 Z. z) a zahraničný OCP nemá žiadne povinnosti voči nášmu správcovi dane?
 
3. Alebo je v tomto prípade platiteľom zrážkovej dane vždy emitent dlhopisu, keďže držiteľský účet/držiteľská správa je poskytovaná zahraničnou osobou?
 

Odpoveď

Vychádzajúc z ustanovenia § 16 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) na účely tohto zákona, ale tiež príslušnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia sa predpokladá, že predmetné príjmy majú zdroj na území Slovenskej republiky, ak ich vypláca (uhrádza) daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý má na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň, v súvislosti s ktorou vznikol záväzok, z ktorého sa predmetné príjmy vyplácajú a idú na ťarchu tejto stálej prevádzkarne.

Dlhopis je cenný papier, s ktorým je spojená povinnosť emitenta dlhopisu splácať dlžnú sumu v menovitej hodnote dlhopisu a vyplácať výnosy z dlhopisu jeho majiteľovi v termínoch určených v dlhopise. Podľa uvedeného tak v prípade dlhopisu osobou, ktorá vypláca, poukazuje alebo pripisuje výnosy z dlhopisu v prospech majiteľa dlhopisu (platiteľom výnosov) je emitent dlhopisu.

Ak v predloženom prípade emitentom podnikových dlhopisov je daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou, zdroj výnosov z týchto dlhopisov vyplácaných ich majiteľom je na území Slovenskej republiky.

Vychádzajúc z ustanovenia § 43 ods. 10 zákona o dani z príjmov osobou, ktorá je povinná zraziť daň daňovníkovi a zrazenú daň odviesť správcovi dane, a ktorá majetkovo za túto daň zodpovedá, t. j. osobou platiteľa dane podľa § 2 písm. v) je osoba, ktorá vypláca, poukazuje alebo pripisuje zdaniteľný príjem v prospech daňovníka.

Keďže v prípade dlhopisu platiteľom výnosov z tohto dlhopisu je emitent dlhopisu, je tiež platiteľom dane z výnosov z dlhopisu vyberanej zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov. Emitent dlhopisu je vo všeobecnosti platiteľom dane vyberanej zrážkou tiež v prípade, ak zdaniteľné výnosy z dlhopisu vypláca prostredníctvom inej osoby, resp. viacerých osôb.

Osobitným spôsobom je vymedzená osoba platiteľa dane vyberanej zrážkou v prípade uvedenom v ustanovení § 43 ods. 16 zákona o dani z príjmov.
V súlade s ustanovením § 43 ods. 16 zákona o dani z príjmov platiteľom dane z výnosov (príjmov) z dlhopisov uvedených v 43 ods. 3 písm. n) je obchodník s cennými papiermi, ktorý drží finančné nástroje a peňažné prostriedky klientov, z ktorých tieto príjmy plynú.

Vychádzajúc z ustanovenia § 48 ods. 1 zákona o dani z príjmov obchodník s cennými papiermi uvedený v § 43 ods. 16 je osobou platiteľa dane vyberanej zrážkou len v prípade, ak je tuzemskou osobou alebo zahraničnou osobou uvedenou v § 48 ods. 1. Ak v predloženom prípade zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý na svojom držiteľskom účte vedenom na území Slovenskej republiky drží finančné nástroje klienta (daňovníka) nie je osobou uvedenou v § 48 ods. 1 zákona o dani z príjmov, platiteľom dane z výnosov z dlhopisov vyberanej zrážkou podľa § 43 je tuzemský emitent dlhopisov.