Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy ostatné > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Zdaňovanie príjmov vyplácaných FO pri vystúpení z II piliera

Zdaňovanie príjmov vyplácaných FO pri vystúpení z II piliera

Otázka:
Otázkou je posúdenie zdaniteľnosti príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších  predpisov  (ďalej  len  „ZDP“),  ktoré  dôchodková  správcovská  spoločnosť vypláca fyzickej osobe pri vystúpení  z  II.  piliera  v súlade  s ustanoveniami  §  123aq  ods. 5  písm.  b), ods.6  písm. b)  a c) zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o SDS“) v znení účinnom od 15. 03. 2015.
 
Odpoveď:
Zákon o SDS v znení účinnom od 15. 03. 2015 umožnil fyzickej osobe, ktorá k 15. 03. 2015 bola sporiteľom, vystúpiť z II. piliera v období od 15. 03. 2015 do 15. 06. 2015. Ak sporiteľ túto možnosť využil, a platil si dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, tak dôchodková správcovská spoločnosť nasporenú sumu tvorenú z týchto príspevkov vyplatí fyzickej osobe v súlade s § 123aq ods. 5 písm. b), ods. 6 písm. b) a c) zákona o SDS.
Uvedené sumy, ktoré vyplatí dôchodková správcovská spoločnosť fyzickej osobe, sú zdaniteľnými príjmami, ktoré sa považujú za ostatné príjmy podľa § 8 ZDP (iné). Daňovník si z týchto príjmov vyrovná daňovú povinnosť osobne prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby. V súlade s § 8 ods. 2 ZDP výdavkami, ktoré je možné pri predmetných príjmoch uplatniť, sú preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.