Úvod > Daň z príjmov - Medzinárodné zdaňovanie > Zdaňovanie príjmov nerezidentov SR plynúcich zo zdrojov na území SR > Zdaňovanie príjmov vymedzených v § 16 > Príjem z rozdielu medzi vyššou hodnotou nepeňažného vkladu do ZI obchodnej spoločnosti alebo družstva so sídlom na území SR (§ 16 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov)

Príjem z rozdielu medzi vyššou hodnotou nepeňažného vkladu do ZI obchodnej spoločnosti alebo družstva so sídlom na území SR (§ 16 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov)

Osobitne sa za príjem plynúci zo zdrojov na území SR považuje tiež rozdiel medzi vyššou hodnotou nepeňažného vkladu započítaného na vklad spoločníka a hodnotou vkladaného majetku do základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva so sídlom na území SR.