Výdavok po zaplatení a zrážková daň

Otázka

Spoločnosť platí nájom za prenájom hnuteľného majetku daňovníkovi zmluvného štátu. V súlade so zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia uvedený príjem podlieha zrážkovej dani. V decembri 2016 spoločnosť zaúčtovala náklad na prenájom, tento náklad bol prenajímateľovi v decembri aj uhradený, zároveň však z tejto úhrady bola zrazená zrážková daň, ktorá bola v súlade so zákonom o dani z príjmov finančnej správe odvedená až 15. januára 2017. Považuje sa v tomto prípade uvedený náklad na prenájom hnuteľného majetku za zaplatený a môže si ho spoločnosť uplatniť v základe dane roka 2016 v plnej výške?

Odpoveď

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 19 písm. b) zákona o dani z príjmov súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hnuteľnej veci, pričom tieto výdavky (náklady) a odplaty zaplatené fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uznajú najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie.

Ak v predloženom prípade daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou (ďalej len „daňovník“) vyplatil v decembri 2016 príjem podľa 16 ods. 1 písm. e) bod 4 zákona o dani z príjmov za operatívny prenájom hnuteľnej veci umiestnenej na území Slovenskej republiky daňovníkovi zmluvného štátu, z ktorého pri výplate vybral daň zrážkou podľa § 43 ods. 2 zákona o dani z príjmov, v zmysle ustanovenia § 17 ods. 19 písm. b) zákona o dani
z príjmov si môže tento výdavok (náklad) uplatniť v základe dane za zdaňovacie obdobie roku 2016 v plnej výške.

Uvedené platí bez ohľadu na termín splnenia povinností, ktoré daňovníkovi (ako platiteľovi dane) vyplývajú zo znenia § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov, ktorým bol 15. január 2017.

Uznanie výdavku (nákladu) za daňový výdavok po jeho zaplatení a po splnení povinností ustanovených v § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov sa podľa § 17 ods. 19 písm. e) vzťahuje k príjmom podľa § 16 ods. 1 zákona o dani z príjmov len vo vzťahu k daňovníkovi nezmluvného štátu.