Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Príspevok komplementára do komanditnej spoločnosti - účtovanie v komanditnej spoločnosti

Príspevok komplementára do komanditnej spoločnosti - účtovanie v komanditnej spoločnosti

Otázka:

Komplementár vkladá do komanditnej spoločnosti peňažný príspevok chápaný ako príspevok do ostatných kapitálových fondov na účet 413 – Ostatné kapitálové fondy. Postupuje pri účtovaní tohto príspevku  komanditná spoločnosť správne, ak účtuje dňom prijatia platby predpis pohľadávky 351A /413A a v ten istý deň aj jej splatenie 221A/351A a či má použiť pri účtovaní pohľadávky účet 351A alebo účet 353A podľa § 27b Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „Postupy účtovania“).

Odpoveď:

Tvorbu kapitálového fondu z príspevkov upravujú ustanovenia Obchodného zákonníka, pričom Postupy účtovania nadväzujú na ustanovenia Obchodného zákonníka v oblasti účtovania samotného kapitálového fondu z príspevkov. Postupy účtovania nevymedzujú právnickú osobu, ktorá môže tvoriť kapitálový fond z príspevkov. Z ustanovení § 217a a § 123 ods. 2 Obchodného zákonníka vyplýva, že kapitálový fond z príspevkov môžu tvoriť akcionári akciovej spoločnosti a spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným. Podľa názoru MF SR v nadväznosti na ustanovenia § 93 ods. 2 Obchodného zákonníka možnosť tvorby kapitálového fondu z príspevkov sa dotýka aj komanditistov v komanditnej spoločnosti. MF SR predpokladá, že možnosť prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov sa týka len komanditistov komanditnej spoločnosti.

Z uvedeného vyplýva, že na vklady, resp. príspevky komplementára do komanditnej spoločnosti sa nebudú vzťahovať povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 217a Obchodného zákonníka a pri účtovaní sa nebude postupovať podľa § 27b Postupov účtovania. Tzn. komanditná spoločnosť pri účtovaní peňažného príspevku komplementára bude tento príspevok resp. vklad účtovať na ťarchu účtu 351 – Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti, resp. na ťarchu účtu 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom so súvzťažným zápisom v prospech účtu 411 – Základné imanie, pričom vklady komplementárov sa budú viesť osobitne na analytickom účte.