Úvod > DPH > Odpočítanie dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Pomerné odpočítanie dane z reklamnej služby

Pomerné odpočítanie dane z reklamnej služby

Otázka:
Platiteľ dane prijal reklamnú službu (zabezpečenie zverejnenia reklamného odkazu na konkrétne obdobie a na konkrétnu internetovú stránku za účelom lepšej informovanosti širokej verejnosti o aktuálne prebiehajúcich predajných ponukách nepotrebných motorových vozidiel).  Uvedená reklamná služba bola platiteľom dane prijatá v súvislosti s plánovaným predajom motorových vozidiel registrovaných v kategórii M1:
- kúpených po 1.1.2010, pri ktorých si uplatnil odpočítanie dane a pri predaji ktorých bude uplatnená daň z pridanej hodnoty, a zároveň
- kúpených pred 1.1.2010, pri ktorých  si nemohol odpočítať daň a pri predaji uplatní oslobodenie od dane podľa § 85i zákona o DPH.

Platiteľ dane sa pýta, či má nárok na odpočet dane z prijatej reklamnej služby  v plnej výške?


Odpoveď:
Podľa ustanovenia § 49 ods. 7 písm. a) zákona o DPH platného do 31.12.2009 platiteľ dane nemohol odpočítať daň pri kúpe a nájme osobitného automobilu registrovaného v kategórii M1. Dodanie (predaj) osobného automobilu, pri ktorom platiteľ dane nemohol uplatniť odpočítanie dane podľa § 49 ods. 7 zákona o DPH, bolo do 31.12.2009 oslobodené od dane podľa ustanovenia § 42 zákona od DPH. S účinnosťou od 1.1.2010 sa novelou zákona o DPH vypustil zákaz odpočítania dane z pridanej hodnoty pri kúpe a nájme osobných automobilov patriacich do kategórie M1 a v nadväznosti na vypustenie § 49 ods. 7 písm. a) zo zákona o DPH už nie je možné uplatniť oslobodenie od dane podľa § 42 zákona o DPH na predaj osobného automobilu, pri ktorom má platiteľ dane od 1.1.2010 nárok na odpočítanie dane.  V zmysle prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010 § 85i ods. 2 zákona o DPH je však naďalej oslobodené od dane dodanie osobného automobilu registrovaného v kategórii M1, ak pri jeho nadobudnutí bolo vylúčené odpočítane dane podľa § 49 ods. 7 písm. a) zákona o DPH v znení účinnom do 31. decembra 2009. Ustanovenie § 85i ods. 2 zákona o DPH vlastne umožňuje aj po 1.1.2010 naďalej uplatňovať oslobodenie od dane, ktoré bolo do 31.12.2009 upravené v § 42 zákona o DPH, pri osobných automobiloch (kategória M1), pri ktorých bolo vylúčené odpočítanie dane.

V nadväznosti na vyššie uvedené, FR SR zastáva názor, že platiteľ dane má pri odpočítaní dane z prijatých reklamných služieb postupovať podľa § 49 ods. 4 a § 50 zákona o DPH, t. j. uplatní pomerné odpočítanie dane, ak prijaté reklamné služby použije/použil na dodanie osobných automobilov s uplatnením oslobodenia od dane z dôvodu, že pri ich kúpe si nemohol odpočítať daň a aj na dodanie osobných automobilov s uplatnením dane, ak pri ich kúpe mal nárok na odpočítanie dane v zmysle zákona o DPH platného od 1.1.2010.


Dátum vydania stanoviska: 11.12.2020