Nepeňažné benefity poskytnuté akcionárom

Otázka
Fyzická osoba je vlastníkom akcií v akciovej spoločnosti . Ak vlastní určitý počet akcií, vzniká jej právo na benefity vo forme produktov, ktoré prinášajú rôzne výhody.  O aký druh príjmu sa v tomto prípade u fyzickej osoby jedná?

Odpoveď

Ak sú poskytnuté benefity formou výplaty podielu na zisku, sú v súlade s ust. § 3 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov vylúčené z predmetu dane. Ak poskytnuté benefity nie sú výplatou podielu na zisku, resp. sú výplatou podielu na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie 2003 a predchádzajúce zdaňovacie obdobia, predstavujú pre daňovníka zdaniteľný príjem, ktorý sa zaradí medzi príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov ako „iný“ ostatný príjem.