Ocenenie skládky uhlia podľa IFRS a základ dane

Otázka

Spoločnosť zostavuje účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (ďalej len „IFRS“). Skládku uhlia ocenila k 31.12.2017 v čistej realizovateľnej hodnote. Čistá realizovateľná hodnota je odhadnutá predajná cena mínus odhadnuté náklady na dokončenie a predajné náklady. Toto ocenenie je v súlade s výnimkou uvedenou v medzinárodnom účtovnom štandarde 2 Zásoby (ďalej len „IAS 2“) ods. 3. Odbyt uvedených zásob má spoločnosť zabezpečený.

V súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“) sa zásoby vytvorené vlastnou činnosťou oceňujú vlastnými nákladmi a tieto vlastné náklady sú nižšie ako čistá realizovateľná hodnota.

Je potrebné upraviť základ dane za rok 2017 o rozdiel vyplývajúci z rozdielneho ocenenia zásob vytvorených vlastnou činnosťou podľa IFRS a podľa slovenských postupov účtovania a ak áno, v zmysle ktorého ustanovenia Opatrenia MF SR z 15.02.2006, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku
hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo v znení neskorších predpisov (ďalej len „prevodový mostík“)?

Odpoveď

Podľa IAS 2 ods. 3 písm. a) sa tento štandard nevzťahuje na oceňovanie zásob držaných výrobcami poľnohospodárskych a lesných produktov, poľnohospodárskej výroby po zbere úrody, nerastných surovín a výrobkov z nich, v rozsahu ich oceňovania v čistej realizovateľnej hodnote v súlade so zavedenými postupmi v týchto odvetviach. Ak sa tieto zásoby oceňujú v čistej realizovateľnej hodnote, vykazujú sa zmeny tejto hodnoty ako zisk alebo strata v období zmeny.

Podľa IAS 2 ods. 6 čistá realizovateľná hodnota je odhadovaná predajná cena v bežnom podnikaní po odpočítaní odhadnutých nákladov na dokončenie a odhadnutých nákladov potrebných na uskutočnenie predaja.

Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť ocenila skládku uhlia na vyššiu čistú realizovateľnú hodnotu v súlade s IAS 2 ods. 3 písm. a), pričom podľa postupov účtovania takýto spôsob ocenenia nie je možný. V zmysle § 17 ods. 1 písm. c) ZDP daňovník, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa IFRS, pri zisťovaní základu dane z príjmov alebo daňovej straty vychádza:

1. z tohto výsledku hospodárenia, upraveného spôsobom ustanoveným prevodovým mostíkom alebo
2. z výsledku hospodárenia, ktorý by vyčíslil, ak by účtoval v sústave podvojného účtovníctva, pričom na účely zistenia tohto výsledku hospodárenia je povinný viesť evidenciu v rozsahu a spôsobom ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva.

Ak spoločnosť pri zisťovaní základu dane z príjmov alebo daňovej straty vychádza z výsledku hospodárenia vykázaného podľa IFRS upraveného podľa prevodového mostíka, je potrebné, aby vykonala úpravy ustanovené v § 2 až 11 prevodového mostíka. Nakoľko zásoby a oceňovanie zásob prevodový mostík neupravuje, pri vyčíslení základu dane bude daňovník postupovať podľa IFRS, t.j. do základu dane zahrnie zásoby uhlia v čistej realizovateľnej hodnote.