Odpis premlčanej pohľadávky

Otázka
Spoločnosť eviduje pohľadávku voči odberateľovi, ku ktorej bola v súlade s § 20 zákona o dani z príjmov v minulosti vytvorená opravná položka. Napriek tomu, že spoločnosť využila všetky dostupné spôsoby a prostriedky, pohľadávku sa jej nepodarilo vymôcť. V roku 2013 sa pohľadávka stala premlčanou, preto sa spoločnosť rozhodla zrušiť opravnú položku a pohľadávku vyradiť z majetku a daňovo ju odpísať podľa § 19 ods. 2 písm. r) zákona o dani z príjmov.
Je možné uznať odpis premlčanej pohľadávky do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. r) zákona o dani z príjmov, ak daňovník k tejto pohľadávke tvoril v minulosti daňovo uznanú opravnú položku podľa § 20 ods. 14 zákona o dani z príjmov?
Je možné uznať odpis premlčanej pohľadávky do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. r) zákona o dani z príjmov, aj keby daňovník k tejto pohľadávke netvoril v minulosti opravnú položku daňovo uznanú podľa § 20 ods. 14 zákona o dani z príjmov?
 
Odpoveď
Podľa § 17 ods. 28 písm. b) zákona o dani z príjmov základ dane zistený podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) sa v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k odpisu pohľadávky, zvýši o sumu opravnej položky, ktorej tvorba bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20, a súčasne zníži o výdavok (náklad) podľa § 19 ods. 2 písm. h) a r) zákona o dani z príjmov.
Ustanovenie § 19 ods. 2 písm. r) zákona o dani z príjmov umožňuje zahrnúť do daňových výdavkov odpis pohľadávky do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ods. 4 alebo ods. 14 zákona o dani z príjmov.
Ustanovenie § 20 ods. 14 zákona o dani z príjmov vymedzuje, v ktorých prípadoch je tvorba opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktoré boli zahrnuté do zdaniteľných príjmov, uznaná za daňový výdavok. Možnosť zahrnutia tvorby opravnej položky k rizikovým pohľadávkam do daňových výdavkov je podmienená uplynutím zákonom stanoveného počtu dní od doby splatnosti pohľadávky (napr. ak od splatnosti pohľadávky uplynie doba dlhšia ako 1 080 dní, daňovník zahrnie do výdavkov  100 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva a pod.).
Ak v čase tvorby opravnej položky uplatnenej ako daňový výdavok boli splnené všetky zákonné podmienky, pričom pohľadávka v súlade s § 20 ods. 2 písm. b)  zákona o dani z príjmov nebola premlčaná, pri odpise tejto pohľadávky sa už opätovne neposudzujú podmienky tvorby opravnej položky.
Ak daňovník v minulosti tvoril daňovo uznanú opravnú položku k pohľadávke, ktorá je v čase odpisu už premlčaná, v súlade s § 17 ods. 28 písm. b) zákona o dani z príjmov daňovník v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k odpisu pohľadávky, základ dane zvýši o sumu opravnej položky, ktorej tvorba bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ods. 14 písm. c) zákona o dani z príjmov a súčasne v tej istej výške základ dane zníži o výdavok (náklad) podľa § 19 ods. 2 písm. r) zákona o dani z príjmov. 
 
Úpravu základu dane podľa § 17 ods. 28 písm. b) zákona o dani z príjmov nie je potrebné vykonať, ak je vplyv na základ dane neutrálny (tzn. úpravu základu dane na r. 180 a r. 290 tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby aktuálneho za príslušné zdaňovacie obdobie nie je potrebné vykonať).
 
Ak daňovník v minulosti netvoril opravnú položku k pohľadávke, ktorá je v čase odpisu už premlčaná, daňovník nemôže uznať odpis takejto pohľadávky do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. r) zákona o dani z príjmov.