Predaj podniku a uplatnenie § 22 ods. 12 ZDP

Otázka

Daňovník predal časť podniku ku dňu 27.01.2017 ako komplex vecí, práv a iných majetkových hodnôt, pričom súčasťou predaja je aj odpisovaný hmotný majetok, z ktorého má záujem si uplatniť daňový odpis za mesiac január 2017.
Môže daňovník predávajúci podnik (časť podniku) uplatniť pomernú časť odpisu pri odpisovanom majetku, ktorý je súčasťou predaja podniku (časti podniku), ak dôjde k predaju podniku (časti podniku) v priebehu zdaňovacieho obdobia, alebo či sa na tohto daňovníka nevzťahuje možnosť uplatniť pomernú časť odpisov predávaného majetku, a môže si uplatniť len ročný odpis majetku, tak ako bol evidovaný a účtovaný k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia v nadväznosti na § 22 ods. 11 ZDP.

Odpoveď

Nakoľko § 17a ZDP osobitne neupravuje postup pri odpisovaní hmotného majetku v prípade predaja a kúpy podniku (časť podniku), preto je potrebné postupovať podľa všeobecnej úpravy odpisovania majetku ustanovenej v ZDP.
Podľa § 22 ods. 1 ZDP odpisovaním sa na účely ZDP rozumie postupné zahrnovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný alebo evidovaný podľa § 6 ods. 11 ZDP (ďalej len „evidovaný“) a je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. Postup pri odpisovaní hmotného majetku je určený v § 26 až 28 ZDP a nehmotného majetku v odseku 8, ak nejde o hmotný majetok a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania podľa § 23 ZDP.

Odpis vo výške vypočítaného ročného odpisu podľa § 22 ods. 11 ZDP z hmotného majetku podľa § 26 ods. 6 a 7, § 27 alebo § 28 ZDP účtovaného alebo evidovaného k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, okrem majetku vylúčeného z odpisovania, môže daňovník uplatniť k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia.

Podľa § 22 ods. 12 ZDP pri vyradení hmotného majetku a nehmotného majetku odpisovaného podľa § 26 ods. 6 a 7 ZDP, uplatní daňovník odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval alebo majetok evidoval. Pri hmotnom majetku, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov (výnosov) z predaja podľa § 19 ods. 3 písm. b) prvého bodu ZDP, môže daňovník uplatniť
odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval alebo majetok  evidoval.

Ak bude daňovník spĺňať podmienky ustanovené v § 22 ods. 12 ZDP, bude mať možnosť uplatniť si pri predaji podniku (časti podniku) odpisy pripadajúce  na počet celých mesiacov, počas ktorých majetok účtoval alebo evidoval.

Pri nesplnení podmienok ustanovených v § 22 ods. 12 ZDP, bude daňovník postupovať podľa § 22 ods. 11 ZDP, t.j. uplatní si ročný odpis pri hmotnom majetku a nehmotnom majetku účtovanom alebo evidovanom k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia.

Daňovník, ktorý predal časť podniku ku dňu 27.01.2017 a súčasťou predaja je aj odpisovaný hmotný majetok (v dopyte nie je majetok špecifikovaný), si nemôže uplatniť odpisy za január 2017, nakoľko o majetku neúčtoval celý kalendárny mesiac.