Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Priebežná účtovná závierka a vykazovanie údajov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Priebežná účtovná závierka a vykazovanie údajov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Otázka:

Účtovná jednotka vstúpila do likvidácie 01.07.2016. Pre účely dane z príjmov zostavila priebežné účtovné závierky za obdobia k 31.12.2016, 31.12.2017 a 31.12.2018. Účtovná jednotka bude pripravovať účtovnú závierku k 31.12.2019. Pýtate sa, v ktorom období má účtovná jednotka pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky vykázať údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie podľa § 18 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a v ktorom období ich má vykázať podľa § 5 ods. 5 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie pre veľké účtovné jednotky“).

Odpoveď:

V zmysle § 18 ods. 1 zákona o účtovníctve okrem riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky zostavuje účtovná jednotka v priebehu účtovného obdobia aj priebežnú účtovnú závierku, ak to vyžaduje osobitný predpis. Týmto osobitným predpisom je napríklad § 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 18 ods. 3 zákona o účtovníctve ustanovuje všeobecné vykazovanie v súvahe priebežnej účtovnej závierky, ktorá je zostavená podľa osobitného predpisu, tzn. ustanovuje sa tu vykazovanie údajov v súvahe, ktorejkoľvek priebežnej účtovnej závierky rôznych typov účtovných jednotiek.

Špecificky je upravené vykazovanie údajov v priebežnej účtovnej závierke v účtovných jednotkách, ktoré zostavujú účtovnú závierku podľa opatrenia pre veľké účtovné jednotky, a to v prípade zostavenia priebežnej účtovnej závierky na účely zistenia základu dane účtovnej jednotky v konkurze alebo v likvidácii. Uvedené (§ 5 ods. 5 opatrenia pre veľké účtovné jednotky) bolo do opatrenia doplnené s účinnosťou od 01.01.2018 z dôvodu problémov pri vypĺňaní údajov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Keďže priebežná účtovná závierka slúži len na účely zistenia základu dane účtovnej jednotky v konkurze alebo v likvidácii, údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie pred vstupom do likvidácie, resp. pred vyhlásením konkurzu, kedy sa zostavuje mimoriadna účtovná závierka, neposkytujú porovnateľné údaje s vykazovanými údajmi v priebehu likvidácie, resp. konkurzu. V nadväznosti na uvedené účtovná jednotka, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa opatrenia pre veľké účtovné jednotky pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky v konkurze alebo v likvidácii, údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie nevykazuje.  Uvedené rovnako platí aj pre účtovné jednotky, ktoré zostavujú účtovnú závierku podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky.