Zaradenie majetku do odpisovej skupiny

Otázka

V súlade s § 26 ods. 2 ZDP účinným od 01.01.2015 pri používaní budovy na niekoľko účelov sa budova zaradí do odpisovej skupiny podľa jej hlavného  využitia určeného z celkovej úžitkovej plochy. Daňovník nebytové priestory budovy, ktorá je určená na bývanie, v priebehu zdaňovacieho obdobia využíva na rôzne účely postupne, napr. 8 mesiacov na prevádzkovanie kasína, čo patrí do kódu klasifikácie stavieb 1261 s dobou odpisovania 40
rokov a 4 mesiace na prevádzku obchodu, čo patrí do kódu klasifikácie stavieb 1230 s dobou odpisovania 20 rokov. Do ktorej odpisovej skupiny zaradí daňovník túto budovu?

Odpoveď

V uvedenom prípade je potrebné rozlišovať, či je daňovník vlastníkom celej budovy alebo len nebytových priestorov.
Ak je daňovník vlastníkom celej uvedenej budovy a jej nebytové priestory využíva v priebehu roka na rôzne účely, budovu ako celok zaradí do tej odpisovej skupiny, v ktorej je zaradená prevažujúca časť budovy podľa úžitkovej plochy v m2 alebo percentuálneho podielu.
Ak je daňovník vlastníkom len nebytových priestorov, nebytové priestory zaradí do odpisovej skupiny podľa účelu ich využitia. Ak v priebehu roka využíva nebytové priestory na rôzne účely, zaradí ich do odpisovej skupiny podľa toho, na aký účel nebytový priestor využíva k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia.