Licenčná odmena vyplácaná autorovi

Otázka

Účtovná jednotka, bude podľa zmluvy, ktorá je uzatvorená na obdobie 5 rokov vyplácať licenčnú odmenu autorovi – fyzickej osobe z objemu predaja za 1 rok. Táto suma môže za rok presiahnuť sumu 2 400 eur alebo môže byť aj nižšia.

Bude účtovná jednotka o uvedenom účtovať ako o bežnom výdavku alebo ako o nehmotnom dlhodobom majetku, ak presiahne sumu 2 400 eur? Bude sumu 2 400 eur v prípade nehmotného majetku testovať za každý rok samostatne alebo za 5 rokov? Ako sa bude výdavok posudzovať z pohľadu § 17 ods. 19 písm. b) ZDP a ako postupovať, ak pôjde o nehmotný majetok?

Odpoveď

Pri definícii licencie vychádzame zo zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“). Podľa § 65 ods. 1 autorského zákona licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela (ďalej len „licencia“). Licenčná zmluva obsahuje najmä spôsob použitia diela podľa § 19 ods. 4 autorského zákona, rozsah licencie, čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie.

Podľa § 69 ods. 2 autorského zákona, ak je odmena dohodnutá v závislosti od príjmov alebo výnosov z využitia licencie, nadobúdateľ je povinný predkladať autorovi najmenej raz ročne informáciu o príjmoch alebo výnosoch z využitia licencie osobitne za každý spôsob použitia diela a zároveň je povinný poskytnúť autorovi aj vyúčtovanie odmeny, ak nie je dohodnuté inak.

Podľa § 2 ods. 4 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o účtovníctve“) majetkom sú tie aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť podľa § 24 až 28; vykazujú sa v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch. Ak odmena je vyplácaná z objemu predaja a nedá sa spoľahlivo určiť jej ocenenie, nie je možné o tejto odmene účtovať ako o majetku. Jedná sa o náklad účtovaný v účtovej skupine 5 – Náklady.

Podľa § 17 ods. 19 písm. b) ZDP súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobnotechnických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how) a odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu, pričom tieto výdavky (náklady) a odplaty zaplatené fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uznajú najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie.

V uvedenom prípade licenčná odmena vyplácaná autorovi z objemu predaja za jeden rok, počas trvania zmluvy, ktorá je účtovaná do nákladov, je daňovým výdavkom po zaplatení v súlade s § 17 ods. 19 písm. b) ZDP.

V prípade, ak by sa jednalo o nehmotný majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 eur (resp. nižšia ako 2 400 eur a daňovník sa ho rozhodne odpisovať), aj keď sa v súlade § 22 ods. 8 ZDP predmetný majetok odpíše v súlade s účtovnými predpismi, pre daňové účely je potrebné vychádzať aj z ustanovenia § 17 ods. 19 písm. b) ZDP v znení účinnom do 31.12.2019, tzn. až po splnení podmienky zaplatenia môže daňovník uplatniť odpisy z takéhoto majetku do daňových výdavkov.

Posledný odsek stanoviska platí pre výdavky zaúčtované najneskôr v ZO, ktoré končí najneskôr 31.decembra 2019 alebo v HR, ktoré začalo v kalendárnom roku 2019 a ktoré sa skončí po 31. decembri 2019