Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odpis nehnuteľnosti, z ktorej daňovník využíva len časť

Odpis nehnuteľnosti, z ktorej daňovník využíva len časť

Otázka

Daňovník - právnická osoba má nehnuteľnosť (budovu) zaradenú v obchodnom majetku a  len jej časť využíva na výrobnú činnosť.  Ako má daňovník v tomto prípade postupovať - musí uplatniť len pomernú časť odpisov z tej časti budovy, ktorá sa využíva na podnikanie alebo do daňových výdavkov zahrnie ročný odpis z celej budovy?

Odpoveď

V súlade s § 22 ods. 9 písm. a) ZDP daňovník, okrem daňovníka, ktorý uplatňuje úľavu na dani podľa § 30a a 30b, je povinný prerušiť uplatňovanie odpisovania hmotného majetku v tom zdaňovacom období, v ktorom hmotný majetok nevyužíval na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, okrem hmotného majetku poistného a rezervného charakteru nevyhnutného na zabezpečenie prevádzky hmotného majetku v používaní. Ak daňovník má nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku a v zdaňovacom období len jej časť využíva na podnikanie, za predpokladu, že z tejto časti nehnuteľnosti dosahuje zdaniteľný príjem, aj v tomto prípade je splnená podmienka využívania majetku (nehnuteľnosti) na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. Daňovník do daňových výdavkov zahrnie ročný daňový odpis z celej nehnuteľnosti,  pripadajúci na príslušné zdaňovacie obdobie a nepostupuje podľa § 22 ods. 9 písm. a) ZDP.