Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Výdavky nad rámec poskytnutých normatívnych fin. prostriedkov

Výdavky nad rámec poskytnutých normatívnych fin. prostriedkov

Otázka

Podľa § 19 ods. 2 písm. c) štvrtý bod ZDP účinného do 31.08.2015 sú daňovými výdavkami v rámci výdavkov na výchovu a vzdelávanie žiakov v stredných odborných školách a odborných učilištiach (okrem iného) aj výdavky na prevádzku strednej odbornej školy nad rámec poskytnutých normatívnych finančných prostriedkov podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z.“). V súlade s týmto ustanovením zriaďovateľ súkromnej technickej strednej školy financoval prevádzku, či rozvojové projekty školy nad rámec pridelených normatívnych prostriedkov v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. na ťarchu svojich daňových výdavkov.

Od 01.09.2015 zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 61/2015 Z. z.“) došlo k zmene znenia ustanovenia § 19 ods. 2 písm. c) štvrtý bod ZDP, ktoré už neobsahuje úpravu umožňujúcu zahrnúť do daňových výdavkov aj výdavky na prevádzku strednej školy nad rámec poskytnutých normatívnych prostriedkov podľa zákona č. 597/2003 Z. z. Umožňuje ustanovenie § 19 ods. 2 písm. c) štvrtý bod ZDP účinné od 01.09.2015, podľa ktorého sa za daňové výdavky považujú výdavky (náklady) vynaložené na hmotné  zabezpečenie a finančné zabezpečenie žiakov podľa zákona č. 61/2015 Z. z. a na poskytovanie praktického vyučovania na pracovisku praktického
vyučovania,  financovanie prevádzky, či rozvojových projektov školy nad rámec pridelených normatívnych prostriedkov podľa zákona č. 597/2003 Z. z. na ťarchu daňových výdavkov zriaďovateľa?

Odpoveď

Do 31.08.2015 podľa § 19 ods. 2 písm. c) štvrtého bodu ZDP daňovými výdavkami, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v ZDP, sú výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie vynaložené na výchovu a vzdelávanie žiakov v stredných odborných školách a žiakov v odborných učilištiach, s ktorými má zamestnávateľ uzatvorenú pracovnú zmluvu podľa § 53 Zákonníka práce, na finančné zabezpečenie žiakov a hmotné zabezpečenie žiakov vymedzené v § 12 a 13 zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na činnosť stredísk praktického vyučovania nad rámec poskytnutých normatívnych finančných prostriedkov a na prevádzku strednej odbornej školy nad rámec poskytnutých normatívnych finančných prostriedkov (s odkazom na zákon č. 597/2003 Z. z.).

Od 01.09.2015 podľa § 19 ods. 2 písm. c) štvrtého bodu ZDP daňovými výdavkami, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v ZDP, sú výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie vynaložené na hmotné zabezpečenie žiaka (podľa § 26 zákona č. 61/2015 Z. z.), finančné zabezpečenie žiaka (podľa § 27 zákona č. 61/2015 Z. z.) a na poskytovanie praktického vyučovania na pracovisku praktického vyučovania.

Na základe znenia § 19 ods. 2 písm. c) štvrtého bodu ZDP účinného od 01.09.2015 sa za daňové výdavky považujú výdavky (náklady) vynaložené na finančné zabezpečenie a hmotné zabezpečenie všetkých žiakov za predpokladu, že sú žiakom poskytnuté v súlade so zákonom č. 61/2015 Z. z., zároveň zamestnávatelia, ktorí poskytujú žiakom praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, si do daňových výdavkov môžu uplatniť výdavky (náklady) na poskytovanie praktického vyučovania.

Podľa doplnených informácii k dopytu zamestnávateľ aj zriaďovateľ strednej odbornej školy je ten istý daňovník, zamestnávateľ nemá so strednou odbornou školou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, zamestnávateľ má so žiakmi uzatvorené pracovné zmluvy podľa § 53 Zákonníka práce, v ktorých im garantuje zamestnanie po ukončení strednej odbornej školy, praktické vyučovanie žiakom sa poskytuje v priestoroch zamestnávateľa.

Podľa právnej úpravy ZDP účinnej od 01.09.2015 ak medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou nie je uzatvorená zmluva o duálnom vzdelávaní, zamestnávateľ a súčasne aj zriaďovateľ strednej odbornej školy si nemôže zahrnúť do daňovo uznaných výdavkov (nákladov) výdavky nad rámec poskytnutých normatívnych finančných prostriedkov podľa zákona č. 597/2003 Z. z.