Účtovanie zimných pneumatík

Otázka

Ako účtuje  účtovná jednotka nákup zimných pneumatík na motorové vozidlo?

Odpoveď

V zmysle § 13 ods. 5 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“) sa príslušenstvo môže priradiť k hlavnej veci aj dodatočne. V zmysle stanoviska MF SR obstaranie prvých zimných pneumatík sa účtuje ako príslušenstvo aj dodatočne, a preto sa obstarávacia cena automobilu zvyšuje o cenu nakúpených prvých zimných pneumatík. Každé ďalšie obstaranie zimných pneumatík je obstaranie náhradných dielcov, ktoré podľa § 17 ods. 3 písm. d) postupov účtovania sa účtuje ako materiál. V nadväznosti na uvedené, pri obstaraní každých ďalších zimných pneumatík z dôvodu opotrebenia pôvodných zimných pneumatík účtovaných ako príslušenstvo, sa ocenenie automobilu neupravuje.

Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty sa vychádza u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva alebo u daňovníka, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11 z rozdielu medzi príjmami a výdavkami a u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva z výsledku hospodárenia.

Nákup zimných pneumatík ovplyvňuje základ dane daňovníka v súlade s účtovníctvom, tzn. nákup prvých zimných pneumatík (aj dodatočne po uvedení automobilu do užívania a bez ohľadu na výšku obstarávacej ceny) zvyšuje vstupnú cenu automobilu v zdaňovacom (účtovnom) období, v ktorom došlo k nákupu.

Každé ďalšie obstaranie zimných pneumatík ovplyvňuje základ dane v tom zdaňovacom (účtovnom) období, v ktorom sa o tomto účtovnom prípade účtuje priamo do spotreby, tzn. predstavuje bežný daňový výdavok v zmysle § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov.