Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Tuzemské závislé osoby > Stanoviská FR SR > Uplatňovanie transferového oceňovania pri tuzemských závislých osobách

Uplatňovanie transferového oceňovania pri tuzemských závislých osobách

Otázka
Ktorý daňovník je povinný postupovať podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov a kto má povinnosť viesť dokumentáciu pre transakcie so závislými tuzemskými osobami?
Odpoveď
V zmysle § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov je súčasťou základu dane závislej osoby aj rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch závislých osôb líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch. Pri určení rozdielu sa použije postup podľa § 18 zákona o dani z príjmov, ktorý určuje spôsob aplikácie metód úpravy základu dane závislých osôb v súlade s princípom nezávislého vzťahu. Podľa § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov závislou osobou je osoba blízka (v zmysle § 116 a § 117 Občianskeho zákonníka) alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba.
Princíp nezávislého vzťahu je založený na porovnávaní podmienok dohodnutých v obchodných alebo finančných vzťahoch medzi závislými osobami s podmienkami, ktoré by si medzi sebou dohodli nezávislé osoby za porovnateľných okolností.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že ustanovenie § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov týkajúce sa úpravy základu dane sa v prípade fyzickej osoby vzťahuje na fyzickú osobu – podnikateľa, ktorý vykonáva podnikateľskú resp. inú samostatne zárobkovú činnosť a vykazuje základ dane z týchto činností.
V predmetných prípadoch je teda potrebné posúdiť, či predmetné transakcie majú charakter vzájomného obchodného vzťahu.
Ak sa v predmetných prípadoch jedná o transakcie medzi blízkymi osobami, ktoré nevykonávajú podnikateľskú resp. inú samostatne zárobkovú činnosť (t.j. obe strany transakcie sú fyzické osoby – nepodnikatelia) a tieto transakcie sa týkajú napr. poskytovania pôžičiek za zvýhodnených podmienok, predaja nehnuteľností, predaja majetku nezaradeného do obchodného majetku a príjmy plynúce z týchto transakcií spadajú do rozsahu príjmov uvedených v § 7 a § 8 zákona o dani z príjmov, neuplatňuje sa pri nich postup podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov.
Iný prípad predstavuje transakcia medzi závislými osobami, keď na jednej strane transakcie vystupuje fyzická osoba – nepodnikateľ a na druhej strane transakcie právnická osoba resp. fyzická osoba – podnikateľ, ktorí uplatňujú postup pri zisťovaní základu dane z príjmov podľa § 17 až § 29 zákona o dani z príjmov.
Vtedy je potrebné na túto transakciu uplatniť ustanovenie § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov a upraviť základ dane o rozdiel, ktorý by mohol znížiť základ dane resp. zvýšiť daňovú stratu. Uvedenú úpravu základu dane je potrebné uplatniť u tej zmluvnej strany, ktorá zisťuje základ dane podľa § 17 až § 29 zákona o dani z príjmov.
V tomto prípade je potrebné, aby uvedený daňovník (t. j. zmluvná strana transakcie, ktorá zisťuje základ dane podľa § 17 až § 29 zákona o dani z príjmov) viedol dokumentáciu o použitej metóde ocenenia transakcie v rozsahu určenom Usmernením Ministerstva financií SR č. MF/8120/21074-721 o určení obsahu dokumentácie o metóde ocenenia používanej daňovníkom podľa § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Dokumentáciu k príslušnej transakcii medzi závislými osobami vedú daňovníci na oboch stranách transakcie, ak spĺňajú vyššie uvedenú podmienku.