Poskytnutie 100 % zľavy

Otázka       
Platiteľ dane poskytuje svojim zákazníkom služby technického poradenstva. Cena je zvyčajne stanovená paušálne, ale v niektorých prípadoch po vystavení faktúry za dodanie služby dôjde k dohode o poskytnutí zľavy vo výške 5 až 100 %. Na dohodnutú zľavu daňový subjekt vyhotovuje opravnú faktúru v zmysle § 25 zákona o DPH, čo by v prípade poskytnutej zľavy na dodanie služby vo výške 100 % znamenalo, že sa zníži fakturovaná cena po vzniku daňovej povinnosti na sumu vo výške 0.  Je uvedený postup správny?
 
Odpoveď
Poskytnutie zľavy predpokladá, že sa služba poskytuje za protihodnotu. Pojem „zľava“ indikuje len čiastočné zníženie dohodnutej protihodnoty za poskytnuté plnenie. Keď zníženie ceny predstavuje 100 % ceny, má sa za to, že služba je poskytnutá bezodplatne. Bezodplatné poskytnutie služby sa v prípade naplnenia skutočností uvedených v § 9 ods. 3 zákona o DPH považuje za dodanie služby za protihodnotu.
Uvedené vyplýva aj z rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci C-48/97 Kuwait Petroleum (GB) Ltd., ktorý okrem iného uviedol, že pri náležitom výklade článku 11 A ods. 3 písm. b) šiestej smernice (teraz smernica 2006/112/ES) sa výrazy „rabat“ a „cenová zľava“ nedajú aplikovať na zľavy, ktoré predstavujú celú cenu dodaného zdaniteľného plnenia.