Úvod > DPH > Základ dane a oprava základu dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Určenie základu dane správcu konkurznej podstaty

Určenie základu dane správcu konkurznej podstaty

Otázka 
V súvislosti so zavedením inštitútu oddlženia fyzickej osoby došlo k doplneniu zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze) a vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze (ďalej len „vyhláška“). Podľa znenia § 12a ods. 1 vyhlášky za výkon funkcie v konaniach podľa štvrtej časti zákona, ktorá upravuje oddlženie fyzickej osoby patrí správcovi paušálna odmena a náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania v súhrnnej výške 500 eur.  V § 10 vyhlášky sa ustanovuje, že ak je správca alebo predbežný správca platiteľom DPH, jeho odmena podľa tejto vyhlášky sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty. Otázkou subjektu je, z akého základu dane má správca konkurznej podstaty – platiteľ DPH fakturovať DPH pri odmene podľa § 12a vyhlášky?
 
Odpoveď
Základom dane pri dodaní služby je podľa § 22 ods.1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. U osôb, platiteľov DPH, ktorých činnosť je vykonávaná ako slobodné povolania, ktoré majú odmenu určenú osobitnými predpismi (napr. súdni exekútori, notári, advokáti, správcovia konkurznej podstaty, znalci,  tlmočníci, ...) je základom dane odplata, ktorú tieto osoby dostanú alebo majú dostať za poskytnutú službu, znížená o daň. Do základu dane sa nezahŕňajú prijaté úhrady za výdavky platené v mene a na účet  inej osoby, tzv. prechodné položky.

Výšku protihodnoty správcu konkurznej podstaty určuje vyhláška. Ak podľa § 12a vyhlášky správcovi konkurznej podstaty patrí paušálna odmena a náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania v súhrnnej výške 500 eur, ktorá predstavuje konečnú protihodnotu, ktorú nie je možné zvýšiť, daň sa vypočíta podľa vzorca: (500 x 20):120. Ak protihodnotu 500 eur je v zmysle vyhlášky možné zvýšiť, k protihodnote 500 eur sa uplatní daň, t.j. 500 eur x 20 % = daň. Podotýkame, že v kompetencii Finančného riaditeľstva SR nie je poskytovanie informácií k iným ako daňovým zákonom.