Oprava základu dane po vložení podniku

Otázka:
SZČO ako platiteľ DPH vložil podnik do obchodnej spoločnosti (s. r .o.). v zmysle § 59 Obchodného zákonníka. Ako platiteľ pred vkladom tohto podniku predával tovar aj s paletami, pričom zákazník má možnosť vrátiť tieto palety do 6 mesiacov od predaja tovaru. Záväzok prijať tieto palety od zákazníkov prevzala aj spoločnosť v rámci prijatého vkladu podniku do s. r. o. Príjemca vloženého podniku, obchodná spoločnosť, je platiteľom dane a pýta sa, že v prípade, keď spoločnosť prevezme od zákazníkov paletu, ktorú vracajú (predtým  ju kúpili s tovarom od SZČO), ako má postupovať? Má vystaviť opravnú faktúru, v ktorej uvedie  poradové číslo faktúry, ktorú pôvodne vyhotovila SZČO?

Odpoveď:
Vloženie podniku ako nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti alebo družstva sa za podmienok uvedených v § 10 ods. 1 zákona o DPH  nepovažuje za dodanie tovaru a dodanie služby. Ak by boli naplnené podmienky pre opravu základu dane podľa § 25 zákona o DPH, obchodná spoločnosť, ktorá prevzala záväzok v rámci prijatého vkladu podniku do s. r. o. prijať palety od zákazníkov, môže opraviť základ dane podľa § 25 zákona o DPH. Obchodná spoločnosť v opravnej faktúre uvedie poradové číslo faktúry, ktorú pôvodne vyhotovila SZČO, keďže podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH za faktúru sa považuje aj každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje.

 

Dátum vydania stanoviska: 1.2.2021