Úvod > DPH > Základ dane a oprava základu dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > § 25a zákona o DPH a odpísanie pohľadávky v účtovníctve

§ 25a zákona o DPH a odpísanie pohľadávky v účtovníctve

Otázka:
Otázkou platiteľ dane je, či je možné vykonať v niektorom zdaňovacom období roka 2021  opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke v zmysle § 25a zákona o DPH, ak táto spĺňa všetky podmienky uvedené vo vyššie citovanom ustanovení, avšak ide o pohľadávku, ktorá bola v roku 2020 odpísaná z účtovníctva? Má skutočnosť, že  je pohľadávka z pohľadu účtovníctva odpísaná resp. neodpísaná, resp. že k nej platiteľ vytvára oprávky nejaký vplyv na opravu základu dane, resp. na opravu zníženého základu dane podľa  § 25a zákona o DPH?

Odpoveď:
Pre uplatnenie opravy základu dane podľa § 25a zákona o DPH nie je relevantné, či platiteľ DPH odpísal pohľadávku v účtovníctve, ale či pohľadávka existuje ako taká a či subjekt spĺňa podmienky ustanovené zákonom o DPH.

Odpis pohľadávky v účtovníctve predstavuje vyradenie pohľadávky z obchodného majetku z iného dôvodu, než je jej úhrada alebo postúpenie, ale neznamená zánik pohľadávky (viď  Metodický pokyn k posudzovaniu odpisu pohľadávky ako daňového výdavku podľa § 19 ods. 2 písm. h), i), r), § 19 ods. 3 písm. t) a § 52 ods. 19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zverejnený na portáli FS).

Len ak sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky podľa § 25a zákona o DPH, potom platiteľ môže pristúpiť k oprave základu dane.

 

 

Dátum vydania stanoviska: 10.02.2021