Úvod > DPH > Základ dane a oprava základu dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Oprava základu dane v nadväznosti na zmenu dodacích podmienok

Oprava základu dane v nadväznosti na zmenu dodacích podmienok

Otázka:
Jedná sa o reťazový obchod 3 osôb,  pričom z nich dodávateľom je SK platiteľ dane, 1. odberateľ je platiteľ usadený v NL a 2. odberateľ je platiteľ usadený vo FR. SK dodávateľ mal na základe objednávky od 1. odberateľa - NL, ktorý mu poskytol slovenské IČ DPH, vyrobiť a dodať stroj bez prepravy, ktorú mal z tuzemska (zrejme do Francúzska) zabezpečiť 2. odberateľ.
Dodávateľ prijal od 1. odberateľa zálohu vo výške 80% z hodnoty stroja, ktorú zdanil 20% sadzbou dane v tuzemsku v zmysle § 19 ods. 4 zákona o DPH. Po 6 mesiacoch, počas ktorých bol stroj vyrobený, bola skompletizovaná dokumentácia a stroj bol zabalený, prišla požiadavka od 1. odberateľa na prepravu stroja z tuzemska do Francúzska a fakturáciu dodania stroja 1. odberateľovi s IČ DPH prideleným v NL (vrátane prepravy), teda nie pod slovenským IČ DPH holanďana. Znamená to zmenu dodacích podmienok. Slovenský dodávateľ realizoval dodávku stroja oslobodenú od dane podľa § 43 zákona o DPH a vyhotovil faktúru s oslobodením od dane, pričom odpočítal zálohu bez dane s tým, že dobropisoval sumu DPH uplatnenú na prijatú zálohu. Otázkou dodávateľa je, do ktorého zdaňovacieho obdobia uviesť dobropisovanú sumu dane z prijatej zálohy, či podať DDP spätne alebo v aktuálnom zdaňovacom období, v ktorom uviedol dodávku oslobodenú od dane?

Odpoveď:
Podľa nášho FR SR, ak boli v posudzovanom prípade v čase prijatia platby splnené podmienky podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH, potom daňová povinnosť z prijatej platby vznikla. Následne bolo zdaniteľné plnenie (SK dodávateľ a 1. odberateľ) prvotne definované ako plnenie bez prepravy zmenené na plnenie s prepravou z tuzemska do iného členského štátu a identifikácia 1. odberateľa IČ DPH SK bola zmenená na IČ DPH NL, čím došlo k zmene režimu uplatnenia DPH.  Na základe toho dochádza k naplneniu podmienky § 25 ods. 1 písm. a) zákona o DPH, v zmysle ktorého sa základ dane pri dodaní tovaru opraví pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru. Došlo k zrušeniu pôvodne dohodnutého zdaniteľného plnenia s tým, že sa definovalo a uskutočnilo nové plnenie za nových podmienok. Pokiaľ došlo k intrakomunitárnemu dodaniu tovaru z tuzemska do iného členského štátu (alebo k 3-strannému obchodu) pri splnení podmienok, ide o plnenie oslobodené od dane u dodávateľa v tuzemsku.
Na základe uvedeného nastáva situácia, ktorá vedie k oprave základu dane a dane. Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane. SK dodávateľ nebude podávať DDP k zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom bola daň zo zálohy odvedená.
Z pohľadu odberateľa podľa § 53 ods. 1 zákona o DPH ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ uplatnil odpočítanie dane, nastane skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom dostal doklad o oprave základu dane. Opravný doklad bude smerovať k 1. odberateľovi pod SK IČ DPH.
Faktúra týkajúca sa intrakomunitárneho dodania tovaru bude kopírovať vzťah SK dodávateľa s 1. odberateľom s NL IČ DPH.


Dátum vydania stanoviska: 1.12.2023