Úvod > DPH > Základ dane a oprava základu dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Oprava základu dane, keď dobropis príde neskoro a na inú sumu

Oprava základu dane, keď dobropis príde neskoro a na inú sumu

Otázka
Dodávateľ  (platiteľ dane) dodal odberateľovi (platiteľ dane) tovar v celkovej hodnote  1 000 €.   Odberateľ  vrátil dodávateľovi časť tovaru za  200 €, ale od dodávateľa nedostal dobropis, tak postupoval pri oprave odpočítanej dane podľa § 53 ods. 1 zákona o DPH tretia veta. Po oprave odpočítanej dane dostal platiteľ dobropis, ale na sumu  190 €.   Ako má platiteľ  uviesť rozdiel  10 € v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze?  
 
Odpoveď
Predpokladáme, že odberateľ   pri prijatí  tovaru uplatnil odpočítanie dane z celkovej  sumy dodaného tovaru 1 000 € a následne opravil odpočítanú daň o sumu dane prislúchajúcu k cene vráteného tovaru v sume 200 €, pričom opravu odpočítanej dane vykázal v DP a v KV podanom za  zdaňovacie obdobie, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa vrátenia tovaru v súlade s § 53 ods. 1 tretia veta zákona o DPH, keďže do 30 dní odo dňa vrátenia tovaru nedostal od dodávateľa doklad o oprave základu dane.
Ak odberateľ  zistil, napr. na základe prijatého dobropisu, že údaje o oprave odpočítanej dane uvedené v daňovom priznaní nie sú správne,   je povinný podať dodatočné daňové priznanie, v ktorom uvedie všetky údaje v správnej výške, t.j. do riadku 28 dodatočného DP zahrnie opravu odpočítanej dane zo sumy 190 €. Ak platiteľ uviedol v kontrolnom výkaze v časti  C.2. údaje o oprave odpočítanej dane zo sumy 200 €, je povinný podať dodatočný kontrolný výkaz.  Na rozdiel od dodatočného daňového priznania sa v dodatočnom kontrolnom výkaze uvádzajú podľa § 78a ods. 9 zákona o DPH len doplnené alebo opravené údaje, t.j. platiteľ uvedie v časti C.2. dodatočného KV:
-          pôvodne uvedené údaje o oprave odpočítanej dane – pôvodný riadok KV a v stĺpci „Kód opravy“ uvedie údaj „1“,
-          správne údaje o oprave odpočítanej dane (zo sumy 190 €) – nový riadok KV a v stĺpci „Kód opravy“ uvedie údaj „ 2“. V tomto prípade uvedie platiteľ aj poradové číslo opravnej faktúry, ktorú už má  v čase podania dodatočného KV k dispozícii.