Úvod > DPH > Základ dane a oprava základu dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Oprava základu dane pri poskytnutí nepriamej zľavy z tretieho štátu

Oprava základu dane pri poskytnutí nepriamej zľavy z tretieho štátu

Otázka
Konečný zákazník v postavení platiteľa dane si kúpil v tuzemsku stolové počítače od obchodníka – platiteľa dane. Konečný zákazník si uplatnil odpočítanie dane. Stolové počítače boli vyrobené švajčiarskou firmou, ktorá priamo konečnému zákazníkovi poskytne obratový bonus. Konečný zákazník požiadal o zľavu priamo švajčiarskeho výrobcu. Švajčiarsky výrobca poskytol zľavu prostredníctvom poukázania finančných prostriedkov na základe podanej žiadosti bez vyhotovenia opravného ani iného dokladu. Má povinnosť konečný zákazník opraviť pôvodne odpočítanú daň, ak zľavu neposkytol jeho dodávateľ (obchodník), ale priamo výrobca z tretieho štátu?

Odpoveď
Problematika uplatňovania zliav je čiastočne riešená v rozsudkoch ESD C – 371/94, Elida Gibbs Ltd, C-427/98 Komisia vs. Nemecko, C-398/99, Yorkshire Co-operatives Ltd. ESD sa v týchto rozsudkoch zaoberal výkladom čl. 11 a 20 Šiestej smernice vo vzťahu k otázkam týkajúcich sa určenia základu dane a opravy odpočtu dane v prípade poskytnutia zľavy z ceny dodávateľom osobe inej ako tej, ktorá je bezprostredným odberateľom dodávateľa – nepriame zľavy. Z rozsudku C-427/98 bod 66. vyplýva, že ak je zákazník platiteľom dane a je oprávnený odpočítať daň z tovarov, prevýšenie pôvodne odpočítanej dane u zákazníka sa má opraviť tak, ako to vyplýva z čl. 20 ods. 1 písm. b) Šiestej smernice, ktorý ustanovuje, že oprava odpočítanej dane sa vykoná vtedy, ak sa okolnosti, ktoré boli významné pri určení výšky odpočítateľnej dane, zmenia po podaní daňového priznania napríklad v prípade získania cenovej zľavy.
V zmysle § 53 ods. 1 zákona o DPH, ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25 zákona o DPH, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ dane, ktorý odpočítal daň,  povinný opraviť odpočítanú daň. Ak konečný zákazník zaplatí svojmu dodávateľovi (obchodníkovi) plnú cenu tovaru, uplatní si odpočet dane z ceny fakturovanej obchodníkom. Ak následne na základe žiadosti konečného zákazníka výrobca poskytne zľavu z ceny tovaru a teda zníži pôvodný základ dane, potom je konečný zákazník v tuzemsku povinný opraviť odpočítanú daň. Skutočnosť, že výrobca je usadený v treťom štáte, nemá vplyv na to, že konečný zákazník v tuzemsku je povinný uplatniť postup v zmysle citovaného ustanovenia zákona o DPH. Podľa § 53 ods. 1 zákona o DPH ak platiteľ doklad o oprave základu dane nedostane do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH, ktorá má za následok zníženie základu dane, opraví odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH.