Úvod > DPH > Základ dane a oprava základu dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Vloženie časti podniku a oprava základu dane  

Vloženie časti podniku a oprava základu dane  

Otázka:
Spoločnosť A vloží do spriaznenej spoločnosti B časť podniku, pričom vklad spĺňa podmienky vkladu časti podniku, ktorý sa v zmysle § 10  ods. 1 zákona o DPH nepovažuje za dodanie tovaru a dodanie služby. Smernica Rady 2006/112/ES v čl. 19 umožňuje členským štátom v prípade prevodu všetkých aktív a ich časti za úhradu alebo bezodplatne, alebo vo forme vkladu do spoločnosti usúdiť, že nedošlo k dodaniu tovaru a že sa príjemca považuje za právneho nástupcu prevodcu. Spoločnosť (bez špecifikovania ktorá) po vklade časti podniku obdržala opravný doklad od pôvodného dodávateľa vzťahujúci sa k tuzemskému dodaniu tovaru alebo služby, ktoré nastalo ešte pred vkladom časti podniku. Predmetné dodanie tovaru alebo služby sa vzťahuje k prevádzanej časti podniku do spoločnosti B. Položená otázka je, ktorá zo spoločností A, B vykáže opravný doklad a opraví daň na vstupe na základe opravného dokladu, keď pôvodný dodávateľ vystavil opravný doklad na základe jednej zo skutočností podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH, ktorá nastala až po vklade.

Odpoveď:
Z otázky nie sú známe žiadne skutočnosti ohľadne prevádzanej časti podniku, dôvodu a predmetu opravy, ani okolnosti opravného dokladu vyhotoveného pôvodným dodávateľom tovaru alebo služby a pod.  Preto možno uviesť len všeobecné informácie.  Pri nepeňažnom vklade časti podniku sa vychádza z obchodného zákonníka (ďalej „OZ“), podľa ktorého ak sa vkladá podnik alebo jeho časť, použijú sa vo vzťahu k prechodu práv a povinnosti primerane ustanovenia o zmluve o predaji podniku (§ 59 ods. 4). Podľa § 476 ods. 1 OZ zmluvou o predaji podniku sa predávajúci zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia prevádzkovaniu podniku, a kupujúci sa zaväzuje prevziať záväzky predávajúceho súvisiace s podnikom a zaplatiť kúpnu cenu. Na kupujúceho prechádzajú všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj vzťahuje. Kupujúci má podľa § 486 ods. 1 OZ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny zodpovedajúcu chýbajúcim alebo vadným veciam.
 
Vo všeobecnosti k vyhotovenému opravnému dokladu ak bol vyhotovený pôvodným dodávateľom tovaru alebo služby na základe skutočnosti, ktorá nastala až po vklade časti podniku, pri splnení podmienok opravy základu dane a dane v zmysle § 25 zákona o DPH zastávame názor, že ak na spoločnosť B prešli všetky práva a záväzky nakúpenej časti podniku, ak opravný doklad pôvodného dodávateľa tovaru alebo služby sa týka predmetnej časti podniku, potom spoločnosť B ako „právny nástupca“  vo vzťahu k prevádzaným aktívam v súlade s eurokonformným výkladom európskej legislatívy je osoba oprávnená opraviť základ dane a daň na vstupe. 


 
Dátum vydania stanoviska:   8.7.2021