Úvod > DPH > Základ dane a oprava základu dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Oprava základu dane a dane na základe vyúčtovacej faktúry týkajúcej sa zúčtovacieho obdobia, v ktorom určité obdobie odberateľ nebol platiteľom DPH

Oprava základu dane a dane na základe vyúčtovacej faktúry týkajúcej sa zúčtovacieho obdobia, v ktorom určité obdobie odberateľ nebol platiteľom DPH

Otázka
Spoločnosť sa stala platiteľom dane od 1. apríla 2015. Táto spoločnosť dodávateľovi (platiteľ dane) za dodanie plynu (tovar) platila mesačne platby za dodávky. Ide o opakované (mesačné) dodávky plynu. Odpočítanie dane si spoločnosť (odberateľ) uplatňovala až odo dňa, keď sa stala platiteľom dane. Dodávateľ za obdobie od 1. januára do 30. júna 2015 vykonal vyúčtovanie odberu plynu. V posudzovanom prípade sa za zúčtovacie obdobie od 1. januára do 30. júna 2015 vysporadúva rozdiel medzi prijatými platbami a skutočnou spotrebou plynu. Výsledkom vyúčtovania bol preplatok a z toho dôvodu dodávateľ vyhotovil v mesiaci júl 2015 opravnú faktúru – dobropis, to znamená, že vykonal opravu základu dane a dane za celé zúčtovacie obdobie. Ako má spoločnosť (odberateľ) opraviť odpočítanú daň z pridanej hodnoty, ak faktúra – dobropis zahŕňa aj obdobie, kedy spoločnosť nebola platiteľom dane, t. j. aj obdobie, za ktoré nebolo uplatnené odpočítanie dane?

Odpoveď
„Vyúčtovacia faktúra“ je opravou základu dane. Podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH sa základ dane a daň okrem iného opraví pri dodaní tovaru pri znížení ceny tovaru po vzniku daňovej povinnosti. Odberateľ, platiteľ dane, pri oprave odpočítanej DPH postupuje podľa § 53 zákona o DPH. Podľa § 53 ods. 1 zákona o DPH, ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ dane uplatnil odpočítanie dane, nastane skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ dane, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Opravu odpočítanej dane vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane. Odberateľ má v zmysle § 53 ods. 1 zákona o DPH opraviť len tú časť dane, ktorá bola pôvodne odpočítaná podľa § 49 - § 51 zákona o DPH (napr. pomerom podľa období, v rozsahu spotreby vzťahujúcej sa na obdobie, v ktorom bol platiteľom dane,...). Systém resp. spôsob výpočtu v akej výške vykoná opravu už odpočítanej dane je na platiteľovi dane, pričom pri výpočte by mal prihliadať okrem iného na to, že skutočná spotreba elektriny  za obdobie od 1. 1. – 30. 6. 2015 je zrejmá až na konci zúčtovacieho obdobia.