Úvod > DPH > Základ dane a oprava základu dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Oprava základu dane pri dodaní nástroja

Oprava základu dane pri dodaní nástroja

Otázka:
Slovenská spoločnosť - platiteľ dane - vystavila faktúru k prijatej platbe vo výške 40 % z predpokladanej ceny dodávky nástroja pre svojho odberateľa z iného členského štátu so slovenskou DPH. V čase uzatvárania kontraktu sa predpokladala celková výroba nástroja na Slovensku a jeho následné dodanie v tuzemsku bez prepravy. V priebehu realizácie projektu však prišlo k zmene niektorých skutočností, na základe ktorých bude rozpracovaný nástroj premiestnený do ČR, kde bude dokončený, sfinalizovaný a predaný pôvodnému odberateľovi ako tuzemská dodávka v ČR bez prepravy. V tejto súvislosti sa subjekt - dodávateľ pýta, ako vysporiadať DPH z prijatej platby, či má vystaviť opravný doklad podľa § 25 zákona o DPH, ak áno, či je podmienkou pre vystavenie dokladu vrátenie prijatého preddavku odberateľovi alebo má zrušiť pôvodný doklad ako nesprávne vystavený a podať dodatočné daňové priznanie k DPH bez povinnosti vrátiť platbu?

Odpoveď:
V posudzovanom prípade nedošlo k zrušeniu dodania tovaru ako takého, ale došlo k zrušeniu dodania v tuzemsku, pretože konečné dodanie tovaru sa uskutoční s miestom dodania v ČR, na základe čoho FR SR zastáva názor, že sú naplnené podmienky § 25 ods. 1 písm. a) zákona o DPH, v zmysle ktorého sa základ dane pri dodaní tovaru opraví pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru.  To znamená, že pokiaľ došlo k dodaniu tovaru v ČR slovenským platiteľom registrovaným pre daň v ČR pre pôvodne dohodnutého odberateľa z ČR, dodanie tovaru bude mať za následok opravu základu dane podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona o DPH, a k oprave základu dane dôjde, i bez vrátenia zaplateného preddavku, momentom konečného dodania v ČR pre pôvodne dohodnutého odberateľa, prípadne momentom zmeny podmienok v dodaní tovaru, z ktorých bude jednoznačne vyplývať, že tovar po prepracovaní a dokončení sa nevráti do tuzemska a nebude tam dodaný za podmienok pôvodne dohodnutých, ale že bude dodaný v ČR pre pôvodne dohodnutého odberateľa. 

 

Dátum vydania stanoviska: 8.7.2020