Sponzorské v športe - sponzor

Otázka

Sponzor uzatvoril zmluvu podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“) na obdobie od 01.11.2016 do 30.09.2017 na sumu 9 000 €. V decembri 2016 sponzorovaný použije 5 000 € z poskytnutej sumy podľa účelu dohodnutého v zmluve o sponzorstve v športe, napr.na tréningové sústredenie športovca vrátane nákladov na trénera, náklady na štartovné na kvalifikačných turnajoch vrátane ubytovania a stravy, ako aj náklady na reklamnú nášivku na dresy športovca.

Akú sumu si môže sponzor v roku 2016 uplatniť v daňových výdavkoch?

Odpoveď

Súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú v súlade so znením § 17 ods. 19 písm. h) ZDP aj výdavky (náklady) na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe, uzatvorenej podľa § 50 a 51 zákona o športe, poskytnuté počas obdobia trvania zmluvy o sponzorstve v športe v rozsahu podľa jeho skutočného použitia v príslušnom zdaňovacom období, ak v príslušnom zdaňovacom období sponzor vykáže kladný základ dane; za výdavky (náklady) na sponzorské sa nepovažuje poskytnutie sponzorského pre športovca, ktorý je určený v § 4 ods. 4 písm. a), c) a d) zákona o športe okrem športového reprezentanta podľa § 29 ods. 2 zákona o športe.

Pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty sa vychádza u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva z výsledku hospodárenia, resp. u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva alebo u daňovníka, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11 ZDP, z rozdielu medzi príjmami a výdavkami.

Účtovanie poskytnutého sponzorského v účtovnej jednotke, ktorá je sponzorom a vedie účtovníctvo podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov, je upravené v § 52b ods. 5. Podľa tohto ustanovenia sa poskytnuté sponzorské na základe zmluvy o sponzorstve v športe účtuje na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť. V prípade, ak sa sponzorovaný zaviazal v zmluve o sponzorstve v športe k plneniu pre sponzora, napr. k uvádzaniu loga sponzora, poskytnuté sponzorské sa časovo rozlišuje a do nákladov sa účtuje postupne počas trvania zmluvy alebo počas kratšieho dohodnutého obdobia.

Ak v zmluve o sponzorstve v športe vo vyššie uvedenom prípade nie je dohodnuté plnenie pre sponzora, poskytnuté sponzorské sa nebude časovo rozlišovať a celá suma sponzorského bude účtovaná na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť. Za predpokladu, ak sa sponzorovaný zaviazal v zmluve o sponzorstve v športe na uvádzanie loga sponzora, poskytnuté sponzorské sa bude účtovať na ťarchu účtu 381 – Náklady budúcich období a do nákladov sa bude postupne rozpúšťať počas trvania zmluvy, t. j. od 01.11.2016 do 30.09.2017, resp. počas kratšieho obdobia, ak by bolo dohodnuté v zmluve o sponzorstve v športe.

Pri uplatnení daňových výdavkov sponzora – daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva, daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva a daňovníka, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP, je potrebné rešpektovať osobitný postup uvedený v § 17 ods. 19 písm. h) ZDP, podľa ktorého sponzor si môže do daňových výdavkov uplatniť sponzorské, len ak ho skutočne zaplatil a len vo výške preukázateľne použitej sponzorovaným v príslušnom zdaňovacom období. Tieto výdavky sú ešte limitované v nadväznosti na vykázanie kladného základu dane v príslušnom zdaňovacom období, preto v prípade vykázania daňovej straty alebo nulového základu dane sa suma sponzorského u sponzora v rozsahu podľa jeho skutočného použitia nepovažuje za daňový výdavok. Zároveň je ustanovené obmedzenie na uznanie sponzorského do daňových výdavkov len v prípade jeho poskytnutia vymedzenému okruhu športovcov.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak sponzor uzatvoril zmluvu o sponzorstve v športe v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o športe na obdobie od 01.11.2016 do 30.09.2017 na sumu 9 000 € a v decembri 2016 sponzorovaný použije 5 000 € z poskytnutej sumy, potom táto suma bude daňovým výdavkom sponzora v roku 2016, ak ju sponzor skutočne zaplatil v roku 2016, ďalej ak túto sumu sponzorovaný preukázateľne použil na dohodnutý účel v roku 2016, a to v dohodnutom časovom rozvrhu a spôsobom dohodnutým v uzatvorenej zmluve o sponzorstve v športe. Uvedené však bude platiť len vtedy, ak budú dodržané aj ostatné podmienky ustanovené v § 17 ods. 19 písm. h) ZDP, t. j. sponzor vykáže za rok 2016 kladný základ dane a sponzorovaný športovec nie je športovcom, ktorý je určený v § 4 ods. 4 písm. a), c) a d) zákona o športe okrem športového reprezentanta podľa § 29 ods. 2 zákona o športe. V tejto súvislosti dávame do pozornosti, že zákon o športe upravuje aj povinnosť sponzorovaného zverejňovať údaje o spôsobe použitia sponzorského, resp. právo sponzora žiadať informácie o použití sponzorského a doklady preukazujúce použitie sponzorského, pričom sponzorovaný je povinný ich bezodkladne poskytnúť sponzorovi. Ďalej dávame do pozornosti, že v zákone o športe je ďalej uvedené, že sponzorovaný môže uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo logo jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté, avšak náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10 % hodnoty sponzorského.