Úvod > Daň z príjmov - Medzinárodné zdaňovanie > Zdaňovanie príjmov nerezidentov SR plynúcich zo zdrojov na území SR > Zdaňovanie príjmov vymedzených v § 16 > Príjem z prevodu účasti alebo podielu na obchodnej spoločnosti alebo z prevodu členského práva v družstve so sídlom v SR, okrem príjmov plynúcich daňovníkom členských štátov EÚ (§ 16 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov)

Príjem z prevodu účasti alebo podielu na obchodnej spoločnosti alebo z prevodu členského práva v družstve so sídlom v SR, okrem príjmov plynúcich daňovníkom členských štátov EÚ (§ 16 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov)

S účinnosťou od 01.01.2014 zdrojovosť a zdaniteľnosť príjmov z prevodu účasti alebo podielu na obchodnej spoločnosti alebo členského práva v družstve so sídlom na území SR nie je limitovaná osobou platiteľa týchto príjmov, t. j. ich úhradou rezidentom SR alebo nerezidentom SR so stálou prevádzkarňou, na ťarchu ktorej vyplácané príjmy idú. Príjem je zo zdrojov na území SR bez ohľadu na skutočnosť, kto tento príjem daňovníkovi uhrádza. Uvedené však neplatí v prípade, ak tieto príjmy plynú daňovníkovi členského štátu EÚ.

 

FAQ

 

Otázka č. 1 - príjem z prevodu vlastníctva obchodného podielu
Nerezident SR (rezident USA) sa stal vlastníkom obchodného podielu v slovenskej spoločnosti v roku 2015. V roku 2019 tento obchodný podiel predá fyzickej osobe, rezidentovi SR na základe zmluvy o prevode obchodného podielu. Je takýto príjem zdaniteľný v SR?
Odpoveď
V zmysle § 16 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov sú príjmami plynúcimi zo zdrojov na území SR aj príjmy z prevodu účasti alebo podielu na obchodnej spoločnosti alebo členského práva v družstve so sídlom na území SR.
Zdaniteľnosť predmetného príjmu je však potrebné posúdiť podľa článku 13 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a USA (uverejnená pod č. 74/1994 Z. z., ďalej len zmluva).
Podľa článku 13 ods. 6 zmluvy zisky zo scudzenia iného majetku, než je uvedený v odsekoch 1 až 5, podliehajú zdaneniu len v tom zmluvnom štáte, ktorého je scudziteľ rezidentom (v USA).
To znamená, že príjem rezidenta USA vo forme ziskov zo scudzenia podielov na spoločnosti majúcej sídlo v SR nie je v SR zdaniteľným príjmom.