Úvod > DPH > Daňová povinnosť > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Uplatňovanie § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH v prípade správcov bytových domov

Uplatňovanie § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH v prípade správcov bytových domov

Otázka
Dodávateľov stavebných prác ako aj samotných správcov bytových domoch zaujíma uplatňovanie prenosu daňovej povinnosti pri poskytnutí stavebných prác pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorých zastupuje pri zabezpečovaní týchto prác správca bytového domu – platiteľ dane (na základe zmluvy o výkone správy podľa § 8b zákona č. 182/1993 Z. z .), t. j., či osobou povinnou platiť daň je dodávateľ stavebných prác podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH alebo či osobou povinnou platiť daň je platiteľ – správca bytového domu podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH?

Odpoveď 
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov upravuje v § 6 správu domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov. Na správu domu sa zriaďuje spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré je právnickou osobou, alebo vlastníci bytov a nebytových priestorov uzavrú zmluvu o výkone správy s inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, najmä s bytovým družstvom.
Správou domu je obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca alebo spoločenstvo zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva, služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, vedenie účtu domu v banke,  vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných nedoplatkov, iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome. Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov uzavrú zmluvu o výkone správy so správcom, tak správca  je podľa § 8b zákona č. 182/1993 Z. z.. povinný vykonávať správu domu samostatne v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a na ich účet a je oprávnený konať pri správe domu za vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pred súdom. 
Podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH je pri dodaní stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti podľa zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA a pri dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F klasifikácie CPA osobou povinnou platiť daň platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa. T.j. ak platiteľ dane dodá plnenia vymedzené v § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH s miestom dodania v tuzemsku inému platiteľovi, tento platiteľ je v postavení príjemcu plnenia osobou povinnou platiť daň.
FR SR zastáva názor, že ak správca bytového domu koná pri zabezpečovaní stavebných prác podľa § 8b ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a na ich účet, tak správca nie je v postavení príjemcu stavebných prác a z uvedeného dôvodu nie je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH.T.j. dodávateľ stavebných prác vyhotoví v takomto prípade faktúru s uplatnením DPH.
(Podľa názoru MF SR, ak správca bytového domu koná v mene a na účet vlastníkov bytov a nebytových priestorov,  tak by nemal vystupovať pri objednávaní akýchkoľvek plnení ako platiteľ dane, ak má pridelené IČ DPH ako platiteľ dane z dôvodu vykonávania správy bytov  a nebytových priestorov, ale len ako správca bytov zastupujúci vlastníkov bytov a nebytových priestorov).
Ak správca koná pri zabezpečovaní tovarov a služieb v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov a na ich účet, príjemcom stavebných prác, resp. iných plnení sú v konečnom dôsledku jednotliví vlastníci bytov a nebytových priestorov.
V prípade, že ak medzi vlastníkmi bytov a hlavne medzi vlastníkmi nebytových priestorov sú  v príslušnom bytovom dome aj platitelia DPH, vzniká aj otázka, či je možné hovoriť o tom, že samotní vlastníci bytov a nebytových priestorov môžu byť zmluvnou stranou pre dodávateľa stavebných prác, a či môže byť na nich, ak sú platiteľmi dane, prenesená daňová povinnosť z dodávateľa stavebných prác. Pokiaľ by boli zmluvnou stranou pre dodávateľa stavebných prác, potom by bol  dodávateľ povinný vyhotoviť pre nich faktúru v zmysle § 72 ods. 1 písm. a) zákona o DPH s uvedením základu dane v rozsahu ich podielu na prijatých stavebných prácach. Podľa vyjadrenia MF SR v takomto prípade takýto postup musí byť ošetrený s ostatnými vlastníkmi a nie je dôvod takýto postup neakceptovať. Faktúra na pomernú časť plnenia však musí byť osobitne vyhotovená dodávateľom stavebných prác na vlastníka bytu resp. vlastníka nebytového priestoru – platiteľa DPH.