Predaj cenných papierov

Otázka č.1
Prvý bod ustanovenia § 19 ods. 2 písm. f) ZDP upravoval postup pri cenných papieroch prijatých na regulovaný trh, ale prechodné ustanovenie sa týka len akcií, ostatných druhov cenných papierov prijatých na regulovaný trh sa netýka. Týka sa prechodné ustanovenie všetkých cenných papierov
obstaraných pred 31.12.2017 upravovaných príslušným bodom, alebo skutočne sa na ostatné cenné papiere prechodné ustanovenie nevzťahuje?

Otázka č. 2
Spoločnosť nakúpila 1. januára 2017 majetkové cenné papiere (akcie) určené na obchodovanie za 100 000 eur, ktoré zaúčtovala na účte 251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie, k 31.12.2017 zaúčtovala pokles reálnej hodnoty týchto majetkových cenných papierov zo 100 000 eur na 90 000 eur v súlade s § 14 ods. 8 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov, čím jej vznikol náklad vo výške 10 000 eur. Vo februári 2018 predala spoločnosť uvedené cenné papiere (akcie) za 95 000 eur. Je náklad vo výške 10 000 eur zaúčtovaný k 31.12.2017 na účte 564 – Náklady na precenenie cenných papierov uznaný ako daňový výdavok a aký daňový výdavok si môže uplatniť pri predaji týchto cenných papierov, t. j. či si môže uplatniť vstupnú cenu týchto majetkových cenných papierov do výšky príjmov z ich predaja?

Odpoveď

K otázke č. 1

Daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v ZDP, sú podľa § 19 ods. 2 písm. f) ZDP účinného do 31.12.2017 výdavky (náklady) vo výške úhrnu vstupných cien akcií a úhrnu vstupných cien ostatných cenných papierov podľa § 25a ZDP v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k ich predaju, do výšky úhrnu príjmov z ich predaja okrem
1. cenných papierov prijatých na regulovaný trh, pri ktorých vstupná cena podľa § 25a nie je vyššia a príjem z predaja nie je nižší ako odchýlka 10 % od priemerného kurzu zverejňovaného regulovaným trhom v deň ich nákupu a predaja, alebo ak cenný papier nebol tento deň obchodovaný, posledný zverejnený priemerný kurz, pri ktorých sa uzná ako výdavok (náklad) vstupná cena akcií podľa § 25a, alebo pri ostatných cenných papieroch vstupná cena podľa § 25a upravená o rozdiel z ocenenia na reálnu hodnotu podľa osobitného predpisu zahrnovaný do základu dane,
2. dlhopisu, pri ktorom je predajná cena nižšia najviac o výšku výnosu z dlhopisu zahrnutého do základu dane do doby predaja alebo splatnosti dlhopisu,
3. daňovníkov, ktorí vykonávajú obchodovanie s cennými papiermi podľa osobitného predpisu, ktorým sa výdavok (náklad) na obstaranie cenných papierov uzná do výšky účtovanej ako náklad.

Zákonom č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ZDP a ktorým sa mení zákon č. 563/2003 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol z § 19 ods. 2 písm. f) ZDP vypustený prvý bod a nasledujúce body boli prečíslované. To znamená, že strata z predaja akcií prijatých na regulovaný trh už nebude daňovo akceptovaná ani po splnení 10 % odchýlky. Uvedená zmena
nadväzuje na zavedenie oslobodenia príjmov (výnosov) právnickej osoby z predaja akcií podľa § 13c ZDP.

Podľa prechodného ustanovenia § 52zn ods. 18 ZDP sa naďalej bude postupovať podľa § 19 ods. 2 písm. f) prvý bod ZDP v znení účinnom do 31.12.2017 pri predaji akcií, ktoré boli obstarané najneskôr do 31.12.2017 a u daňovníka s hospodárskym rokom, pri predaji akcií obstaraných do konca zdaňovacieho obdobia, ktoré bezprostredne predchádza zdaňovaciemu obdobiu začínajúcemu po 31.12.2017, ak u nich nie sú splnené podmienky oslobodenia podľa § 52zn ods. 17 a § 13c ZDP.

Na základe uvedeného znenia § 52zn ods. 18 ZDP sa § 19 ods. 2 písm. f) prvý bod ZDP v znení účinnom do 31.12.2017 použije len pri predaji akcií, ktoré boli obstarané najneskôr do 31.12.2017 a u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, pri predaji akcií obstaraných do konca zdaňovacieho obdobia, ktoré bezprostredne predchádza zdaňovaciemu obdobiu začínajúcemu po 31.12.2017, na ostatné cenné papiere sa nebude vzťahovať.

K otázke č. 2
Daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v ZDP, sú podľa § 19 ods. 2 písm. f) prvý bod ZDP účinného do 31.12.2017 výdavky (náklady) vo výške úhrnu vstupných cien akcií a úhrnu vstupných cien ostatných cenných papierov podľa § 25a ZDP v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k ich predaju, do výšky úhrnu príjmov z ich predaja okrem cenných papierov prijatých na regulovaný trh, pri ktorých vstupná cena podľa § 25a nie je vyššia a príjem z predaja nie je nižší ako odchýlka 10 % od priemerného kurzu zverejňovaného regulovaným trhom v deň ich nákupu a predaja, alebo ak cenný papier nebol tento deň obchodovaný, posledný zverejnený priemerný kurz, pri ktorých sa uzná ako výdavok (náklad) vstupná cena akcií podľa § 25a, alebo pri ostatných cenných papieroch vstupná cena podľa § 25a upravená o rozdiel z ocenenia na reálnu hodnotu podľa osobitného predpisu zahrnovaný do základu dane.

Náklad vyplývajúci z precenenia akcií bude vstupovať do základu dane v zdaňovacom období, ktoré sa končí 31.12.2017 v súlade s § 17 ods. 1 písm. b) ZDP. Pri predaji akcií sa do daňových výdavkov zahrnie vstupná cena akcií upravená o precenenie, t. j. 90 000 eur a do výnosov sa zahrnú príjmy z predaja akcií v sume 95 000 eur.