Úvod > DPH > Daňová povinnosť > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Dovoz obchodných vzoriek z Číny zdarma a fakturácia prepravy

Dovoz obchodných vzoriek z Číny zdarma a fakturácia prepravy

Otázka
Slovenský platiteľ DPH doviezol obchodné vzorky z Číny zdarma, ktoré neboli preclené.  Na obchodné vzorky nie je faktúra.  Platiteľovi však bola vystavená faktúra za prepravu z Číny na Slovensko od  slovenského platiteľa DPH (od prepravnej spoločnosti). Táto faktúra za prepravu bola vystavená bez DPH. Faktúru za prepravu colný úrad nechcel precliť,  lebo sa  nemala k čomu priradiť. Je potrebné prepravu dodaniť alebo  faktúra od prepravnej spoločnosti mala byť s daňou?
 
Odpoveď
Podľa § 48 ods. 8 zákona o DPH sú služby vzťahujúce sa na dovážaný tovar oslobodené od dane, ak hodnota týchto služieb je zahrnutá do základu dane podľa § 24. Podľa § 24 zákona o DPH základom dane pri dovoze tovaru v tuzemsku je colná hodnota tovaru. Do základu dane pri dovoze tovaru sa podľa § 24 ods. 2 písm. b) zákona o DPH zahŕňajú aj súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia vzniknuté do prvého miesta určenia v tuzemsku, ak už nie sú zahrnuté do colnej hodnoty tovaru.  Do základu dane sa zahŕňajú aj náklady na prepravu na iné miesto určenia na území Európskej únie, ako je tuzemsko, ak je toto miesto pri dovoze tovaru známe.  Uvedené ustanovenia zákona boli do zákona o DPH transponované v súlade s čl. 85, 86 a čl. 144 smernice Rady 2006/112/ES.   
Z otázky vyplýva, že obchodné vzorky z  Číny neboli  preclené, pričom ale nie je jednoznačne zrejmé, z akého dôvodu nebolo pri dovoze tovaru vybrané clo a DPH. Podľa § 12 zákona o DPH sa na daň pri dovoze tovaru vzťahujú ustanovenia colných predpisov. Vo všeobecnosti platí, že tovary oslobodené od cla sú oslobodené aj od dane, pokiaľ zákon o DPH neustanovuje inak. V § 48 ods. 2 zákona o DPH sú uvedené tovary, ktoré sú oslobodené od cla podľa Nariadenia rady ES č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla a zároveň sú oslobodené aj od dane z pridanej hodnoty.  Napríklad podľa  článku 86 citovaného nariadenia  sú vzorky tovaru nepatrnej hodnoty oslobodené od dovozného cla a podľa § 48 ods. 2 písm. p) zákona o DPH sú tieto vzorky oslobodené aj od dane.  Tiež sú podľa článku 90 ods. 1 písm. a) nariadenia oslobodené od cla malé reprezentatívne vzorky tovaru vyrobeného mimo colného územia Spoločenstva určené na obchodný veľtrh alebo na podobné podujatia a podľa § 48 ods. 2 písm. s) sú predmetné vzorky oslobodené aj od dane.
Vyššie citované ustanovenia smernice majú zamedziť dvojitému zdaneniu  určitých služieb, ako napr. prepravných služieb, ktoré by boli zdanené prvýkrát v súvislosti s princípom teritoriality a následne na základe zahrnutia do základu dane pri dovoze tovaru.  Aj v prípade uplatnenia oslobodenia od dane podľa § 48 ods. 3 zákona o DPH sú služby vzťahujúce sa na dovážaný tovar oslobodené od dane vtedy, ak by tieto služby museli byť zahrnuté do základu dane podľa § 24 zákona o DPH pri dovoze tovaru, ktorý nie je oslobodený od dane. 
Na základe uvedeného, ak obchodné vzorky pri dovoze tovaru neboli preclené z dôvodu, že sú oslobodené od cla a podľa § 48 ods. 2 zákona o DPH aj od dane, je služba prepravy súvisiaca s dovozom  týchto obchodných vzoriek oslobodená od dane, ak by služba prepravy musela byť zahrnutá do základu dane podľa § 24 zákona o DPH. Platiteľ dane, ktorý na službu prepravy uplatní oslobodenie podľa § 48 ods. 8 zákona o DPH, musí vedieť preukázať, že preprava tovaru sa vzťahovala na dovážaný tovar.
Ak preprava nie je zahrnutá do základu dane podľa § 24 zákona o DPH pri dovoze obchodných vzoriek z iného dôvodu  ako z dôvodu, že pri dovoze týchto obchodných vzoriek dochádza podľa zákona o DPH k oslobodeniu od dane a ide o službu prepravy s miestom dodania v tuzemsku, tak  preprava nie je oslobodenou službou podľa § 48 ods. 8 zákona o DPH a tuzemský platiteľ dane mal k prepravnej službe uplatniť daň.