Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Podnikové kombinácie > Stanoviská FR SR > Zaokrúhľovanie odpisu pri zlúčení v pôvodných hodnotách

Zaokrúhľovanie odpisu pri zlúčení v pôvodných hodnotách

Otázka

Podľa § 17e ods. 4 zákona  o dani z príjmov daňovník zrušený bez likvidácie zahrnuje do základu dane z vypočítaného ročného odpisu pomernú časť
pripadajúcu na celé kalendárne mesiace, počas ktorých tento daňovník majetok účtoval. Podľa § 17e ods. 5 zákona o dani z príjmov právny nástupca daňovníka zrušeného bez likvidácie uplatní zvyšnú časť ročného odpisu prepočítaného na mesiace, počnúc mesiacom, v ktorom bol majetok zaúčtovaný u tohto právneho nástupcu. Podľa § 27 ods. 3 zákona o dani z príjmov sa ročný odpis hmotného majetku zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

Je správny spôsob uplatnenia pomernej časti daňových odpisov dlhodobého hmotného majetku spoločnosti v prípade zlúčenia, ak ročný odpis hmotného majetku spoločnosti, ktorá zaniká bez likvidácie, sa zaokrúhli na celé eurá nahor a následne pomerná časť ročného odpisu pripadajúca na mesiace, počas ktorých o majetku táto spoločnosť účtovala sa už nezaokrúhľuje, ale uplatní sa v tejto pomernej výške?

Odpoveď

Podľa § 27 ods. 3 zákona o dani z príjmov ročný odpis vypočítaný podľa odseku 1, pomerná časť z ročného odpisu podľa odseku 2 a pomerná časť ročného odpisu podľa § 22 ods. 12 druhej vety sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor.

V súlade s § 47 ods. 2 zákona o dani z príjmov postupné zaokrúhľovanie v dvoch alebo vo viacerých stupňoch je neprípustné. V jednotlivých medzistupňoch vyčísľovania ročného odpisu alebo jeho pomernej časti sa teda číselný údaj nezaokrúhľuje. Zaokrúhlenie sa vykoná až na úrovni vypočítaného výsledného ročného odpisu, resp. jeho pomerných častí podľa § 22 ods. 12 alebo § 27 ods. 2 zákona o dani z príjmov uplatňovaných do daňových výdavkov.

Keďže v predloženom prípade vypočítaný výsledný ročný odpis už bol zaokrúhlený v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 zákona o dani z príjmov v momente jeho vyčíslenia, pomernú časť odpisov uplatňovanú počas mesiacov, v ktorých bol majetok zaúčtovaný daňovníkom zrušeným bez likvidácie, resp. jeho právnym nástupcom, už nebude zaokrúhľovať ani daňovník zrušený bez likvidácie ani jeho právny nástupca.

Súčet alikvotnej časti odpisov uplatnených do daňových výdavkov daňovníka zrušeného bez likvidácie a jeho právneho nástupcu teda neprekročí výšku vypočítaného výsledného ročného odpisu zaokrúhleného na celé eurá nahor.