Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Uplatnenie § 19 ods. 3 písm. u) pri zlúčení, nepeňažnom vklade, úrok zo zmenky

Uplatnenie § 19 ods. 3 písm. u) pri zlúčení, nepeňažnom vklade, úrok zo zmenky

Otázka
V zmysle § 19 ods. 3 písm. u) ZDP sú daňovým výdavkom úroky z úverov a pôžičiek použitých na obstaranie akcií a obchodného podielu v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k predaju akcií alebo obchodného podielu za predpokladu, že nie sú splnené podmienky podľa § 13c ZDP.

Platí ustanovenie § 19 ods. 3 písm. u) ZDP aj v prípade zániku obchodného podielu iným spôsobom (napr. zlúčením alebo nepeňažným vkladom), alebo v danom prípade bude úrok z úveru daňovým výdavkom podľa príslušných ustanovení ZDP?
Je potrebné úrok zo zmenky na obstaranie obchodného podielu posudzovať podľa ustanovenia § 19 ods. 3 písm. u) ZDP alebo ide o daňový výdavok bez obmedzenia?
Odpoveď
Daňovými výdavkami sú od 01.01.2018 podľa § 19 ods. 3 písm. u) ZDP aj úroky platené z úverov a pôžičiek použitých na obstaranie akcií akciovej spoločnosti alebo obchodného podielu spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným alebo komanditistu komanditnej spoločnosti alebo obdobnej spoločnosti v zahraničí u daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu ZDP a § 2 písm. e) tretieho bodu ZDP so stálou prevádzkarňou (§ 16 ods. 2 ZDP)
až v tom zdaňovacom období, v ktorom dochádza k predaju akcií alebo obchodného podielu, ak daňovník v tomto zdaňovacom období, v ktorom dochádza k predaju akcií alebo obchodného podielu, nespĺňa podmienky pre oslobodenie podľa § 13c ZDP; to sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý vykonáva obchodovanie s cennými papiermi podľa osobitného predpisu.
Platené úroky z úveru použitého na obstaranie obchodného podielu môžu byť daňovým výdavkom len pri predaji obchodného podielu, nie pri zlúčení alebo pri nepeňažnom vklade.
V prípade úroku zo zmenky nebude daňovník postupovať podľa § 19 ods. 3 písm. u) ZDP, ale podľa iných ustanovení ZDP, ktoré upravujú túto problematiku. Každý daňový výdavok však musí spĺňať všeobecné podmienky ustanovené v § 2 písm. i) ZDP tzn., musí slúžiť na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov daňovníka, musí byť preukázateľne vynaložený daňovníkom a zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka.

stanovisko vydané dňa 27.6.2019