Náklady súvisiace so sprostredkovaním

Otázka

Podľa ust. § 17 ods. 19 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) sú súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu.
Podľa § 647 ods. 2 Obchodného zákonníka má sprostredkovateľ popri provízii nárok na úhradu nákladov spojených so sprostredkovaním, ak sa na tom zmluvné strany výslovne dohodli. Sú tieto náklady súvisiace so sprostredkovaním súčasťou odplaty, ktorá sa posudzuje podľa § 17 ods. 19 písm. d) ZDP?

Odpoveď

V súlade s ust. § 17 ods. 19 písm. d) ZDP súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv (s odkazom na § 642 až 672a Obchodného zákonníka) najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu. Tento limit sa nevzťahuje na banku a pobočku zahraničnej banky, Exportno-importnú banku Slovenskej republiky, poisťovňu a pobočku zahraničnej poisťovne, zaisťovňu a pobočku
zahraničnej zaisťovne a subjekt podľa osobitného predpisu.
Podľa ust. § 647 ods. 1 Obchodného zákonníka sprostredkovateľ má nárok na dojednanú províziu, inak obvyklú za sprostredkovanie obdobných zmlúv v čase uzavretia zmluvy o sprostredkovaní.
Podľa ust. § 647 ods. 2 Obchodného zákonníka nárok na úhradu nákladov spojených so sprostredkovaním má sprostredkovateľ popri provízii, len keď to bolo výslovne dojednané, a pri pochybnostiach len pri vzniku nároku na províziu.
Z ust. § 647 ods. 2 Obchodného zákonníka vyplýva, že úhrada nákladov spojených so sprostredkovaním nie je súčasťou provízie, ale nárok na ňu vzniká popri provízii a len ak je to zmluvne dohodnuté.

V súlade s vyššie uvedeným, sa ustanovenie § 17 ods. 19 písm. d) ZDP vzťahuje na províziu dojednanú podľa § 647 ods. 1 Obchodného zákonníka, a to aj v prípade, ak táto provízia zahrnuje aj náklady spojené so sprostredkovaním. Ak je osobitne v súlade s ust. § 647 ods. 2 Obchodného zákonníka dojednaný popri provízii aj nárok na úhradu nákladov spojených so sprostredkovaním, potom sa u prijímateľa služby na toto plnenie nevzťahuje ust. § 17 ods. 19 písm. d) ZDP. Prijímateľ služby si uvedený náklad uplatní, za predpokladu splnenia podmienok vymedzených v § 2 písm. i) ZDP, do daňových výdavkov v súlade s účtovníctvom nadväzne na § 17 ods. 1 ZDP a výšku daňového výdavku nebude limitovať sumou 20 % zo sprostredkovaného obchodu.