Odpis prenajatých výherných hracích prístrojov

Otázka

Daňovník vlastní výherné hracie prístroje, ktorých doba použiteľnosti vyplývajúca z osobitného predpisu [§ 48 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 171/2005 Z. z.“)] je najviac 6 rokov od dátumu ich výroby. Takýto majetok sa odpisuje časovou metódou, tzn. ročný odpis sa určí ako podiel vstupnej ceny a ustanovenej doby použiteľnosti tohto majetku.

V prípade ak daňovník predmetný hmotný majetok poskytuje na prenájom, aj u takéhoto majetku sa uplatňujú do daňových výdavkov odpisy len do výšky príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku v súlade s § 19 ods. 3 písm. a) ZDP účinným od 01.01.2015? Ak áno, akým spôsobom daňovník douplatňuje neuplatnenú časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku, keďže majetok sa môže používať len počas zákonom obmedzenej doby? Je daňovník povinný prerušiť odpisovanie takéhoto majetku, ak počas celého zdaňovacieho obdobia nebude majetok používať na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, napr. z dôvodu, že nenájde nájomcu, v súlade s § 22 ods. 9 ZDP účinným od 01.01.2015?

Odpoveď

Výherné hracie prístroje sa odpisujú v súlade s § 26 ods. 2 ZDP ako hmotný majetok, ktorého doba použiteľnosti je určená osobitným predpisom. Týmto osobitným predpisom je § 48 ods. 1 písm. f) zákon č. 171/2005 Z. z., podľa ktorého je možné prevádzkovať výherný hrací prístroj, u ktorého od dátumu výroby neuplynulo viac ako šesť rokov. Doba použiteľnosti je v tomto prípade aj dobou odpisovania. Pri výpočte ročného odpisu sa postupuje podľa § 26 ods. 9 ZDP, tzn. ročný odpis sa vypočíta časovou metódou, s presnosťou na celé kalendárne mesiace počnúc mesiacom, v ktorom boli splnené podmienky na začatie odpisovania.

V súlade s § 19 ods. 3 písm. a) ZDP pri hmotnom majetku poskytnutom na prenájom sa do daňových výdavkov prenajímateľa zahrnujú odpisy najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie, a ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom iba z časti alebo len časť zdaňovacieho obdobia, výška odpisov zahrnovaných do daňových výdavkov prenajímateľa sa určí podľa rozsahu a doby prenájmu tohto majetku. Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1 ZDP vo výške ročného odpisu  vypočítaného ako pomer vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu v § 26 ods. 1 ZDP, a ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom, do výšky príjmov z prenájmu.

Odpisy vypočítané časovou metódou podľa § 26 ods. 2 ZDP sú súčasťou celkových daňových odpisov, ktoré sú daňovým výdavkom v súlade s § 19 ods. 3 písm. a) ZDP. Z tohto dôvodu, aj  v prípade výherných hracích prístrojov poskytnutých na prenájom, ktoré sú odpisované časovou metódou, daňovník (prenajímateľ) uplatňuje postup vyplývajúci z § 19 ods. 3 písm. a) ZDP, tzn. do daňových výdavkov zahrnie odpisy najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie. Ak by v zdaňovacom období príjmy (výnosy) z prenájmu takéhoto majetku boli nižšie ako odpisy, daňovník nemôže douplatňovať neuplatnenú časť ročného odpisu, nakoľko po uplynutí doby odpisovania výherného hracieho prístroja už predmetný majetok nemôže používať.

V súlade s § 22 ods. 9 písm. a) ZDP daňovník, okrem daňovníka, ktorý uplatňuje úľavu na dani podľa § 30a a 30b ZDP, je povinný prerušiť uplatňovanie odpisovania hmotného majetku v tom zdaňovacom období, v ktorom hmotný majetok nevyužíval na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, okrem hmotného majetku poistného a rezervného charakteru nevyhnutného na zabezpečenie prevádzky hmotného majetku v používaní.

Nakoľko v prípade výherných hracích prístrojov sa nejedná o hmotný majetok rezervného charakteru, ak daňovník počas zdaňovacieho obdobia predmetný majetok neprenajme, je povinný v súlade s § 22 ods. 9 písm. a) ZDP prerušiť odpisovanie.

Z § 22 ods. 9 ZDP vyplýva, že ak dôjde k prerušeniu odpisovania, v ďalšom zdaňovacom období daňovník pokračuje v odpisovaní tak, ako by nebolo prerušené, pričom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania. Ak dôjde k prerušeniu doby odpisovania výherného hracieho prístroja, nie je možné predĺžiť dobu jeho odpisovania o dobu prerušenia, nakoľko z § 48 ods. 1 písm. f) zákona č. 171/2005 Z. z. vyplýva, že výherné hracie prístroje je možné prevádzkovať (a teda aj odpisovať) len šesť rokov od dátumu výroby.