Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Zatriedenie účtovnej jednotky do veľkostnej skupiny od 1.1.2016 a od 1.1.2017

Zatriedenie účtovnej jednotky do veľkostnej skupiny od 1.1.2016 a od 1.1.2017

Otázka:
Účtovná jednotka, ktorá vznikla v roku 2014, príp. splnila podmienky pre zatriedenie do veľkostnej skupiny ako mikro účtovná jednotka (ďalej len „MÚJ“), sa rozhodla sa za roky 2014 a 2015 zatriediť ako MÚJ. Môže sa  účtovná jednotka od 01.01.2016 na základe vlastného rozhodnutia zatriediť do veľkostnej skupiny pre malú účtovnú jednotku, ak bude k 31.12.2015 naďalej spĺňať podmienky zatriedenia do veľkostnej skupiny pre MÚJ, alebo sa zatriedi ako malá účtovná jednotka až po splnení nových podmienok podľa § 2 ods. 6 až 7 zákona o účtovníctve. Môže sa  účtovná jednotka, ktorá vznikla v roku 2015 a na základe vlastného rozhodnutia sa zatriedila do veľkostnej skupiny ako MÚJ, môže v zmysle ustanovenia § 2 ods. 12 zákona o účtovníctve od 01.01.2017 na základe vlastného rozhodnutia postupovať ako malá účtovná jednotka, napriek tomu, že naďalej spĺňa podmienky pre MÚJ.

Odpoveď:
V zmysle § 2 ods. 10 zákona o účtovníctve sa účtovná jednotka zatriedi do veľkostnej skupiny na základe splnenia podmienok podľa § 2 ods. 6 až 8 cit. zákona k prvému dňu účtovného obdobia, pričom sa posudzuje splnenie
podmienok za dve po sebe bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia. Účtovná jednotka je povinná zmeniť zatriedenie do inej veľkostnej skupiny od nasledujúceho účtovného obdobia po tých dvoch bezprostredne po sebe
idúcich účtovných obdobiach, v ktorých presiahne alebo prestane spĺňať podmienky podľa § 2 ods. 6 až 8 zákona o účtovníctve, ak ust. § 2 ods. 11 a 12 cit. zákona neustanovujú inak. Podľa § 2 ods. 11 zákona o účtovníctve novovzniknutá účtovná jednotka sa zatriedi do veľkostnej skupiny na základe vlastného rozhodnutia a zostáva v tejto veľkostnej skupine aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období, pričom nepostupuje podľa § 2 ods. 12 cit. zákona. V súlade s § 2 ods. 12 zákona o účtovníctve účtovná jednotka, ktorá spĺňa podmienky pre MÚJ, môže postupovať ako malá účtovná jednotka.
V zmysle prechodného ustanovenia § 39k ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka, ktorá sa v roku 2014 považovala za MÚJ, sa považuje za MÚJ podľa zákona o účtovníctve v znení účinnom od 01.01.2015.
Ak sa účtovná jednotka v rokoch 2014 a 2015 v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami zákona o účtovníctve považovala za MÚJ a k 01.01.2016 naďalej spĺňa podmienky pre MÚJ, môže sa podľa § 2 ods. 12 zákona o účtovníctve rozhodnúť, že sa bude od 01.01.2016 považovať za malú účtovnú jednotku. Ak účtovná jednotka za roky 2014 a 2015 spĺňala podmienky pre MÚJ a nerozhodne sa od 01.01.2016 postupovať ako malá účtovná jednotka, môže sa od 01.01.2016 naďalej považovať za MÚJ.
Ak účtovná jednotka, ktorá vznikla v roku 2015 a rozhodla sa postupovať ako MÚJ, zostáva v tejto veľkostnej skupine aj v roku 2016 (v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období). V zmysle § 2 ods. 12 zákona o účtovníctve sa účtovná jednotka môže od 01.01.2017 považovať za malú účtovnú jednotkou, aj keď naďalej spĺňa podmienky pre MÚJ.