Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy ostatné > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Príjem za udelenie súhlasu so zápisom sídla právnickej osoby do obchodného registra

Príjem za udelenie súhlasu so zápisom sídla právnickej osoby do obchodného registra

Otázka
Do akého druhu príjmu sa zaraďuje príjem, ktorý bol vyplatený fyzickej osobe, vlastníkovi nehnuteľnosti, za udelenie súhlasu vlastníka nehnuteľnosti so zápisom tejto nehnuteľnosti ako sídla právnickej osoby do obchodného registra? Jedná sa o príjem podľa § 8 zákona o dani z príjmov, alebo sa jedná o príjem z prenájmu nehnuteľnosti alebo jej časti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov?

Odpoveď z 29.9.2017
Podľa § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. Právnická osoba alebo fyzická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom.

Podľa § 4 ods. 2 vyhlášky č. 25/2004 Z. z. k návrhu na zápis do obchodného registra sa prikladá listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra podľa osobitného predpisu.

Podľa § 3 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov pri uplatňovaní osobitných predpisov pri správe daní sa berie do úvahy skutočný obsah právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre zistenie, vyrubenie alebo vyberanie dane.

V ustanovení § 8 zákona o dani z príjmov je uvedené, že ostatnými príjmami, ak nejde o príjmy podľa § 5 až 7 zákona o dani z príjmov, sú najmä príjmy uvedené v § 8 ods. 1 písm. a) až r) zákona. Ostatné príjmy nie sú taxatívne vymenované, preto ak ostatné príjmy nie je možné zaradiť medzi príjmy uvedené v § 8 ods. 1 písm. a) až r) zákona, ide o ostatné príjmy – „iné“.

Ak súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla do obchodného registra, zakladá vzťah, na základe ktorého má právnická osoba, ktorej bol súhlas udelený, právo nehnuteľnosť alebo jej časť užívať, potom príjem za udelenie takéhoto súhlasu možno považovať za príjem z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, ak nejde o obchodný majetok [§ 2 písm. m) ZDP] využívaný na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť. Ak súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla do obchodného registra takýto vzťah nezakladá, potom sa príjem vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti za udelenie súhlasu so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra považuje za príjem podľa § 8 zákona o dani z príjmov, konkrétne ide o iný ostatný príjem.