Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Provízia za sprostredkovanie predaja bytu v štádiu výstavby

Provízia za sprostredkovanie predaja bytu v štádiu výstavby

Otázka
Účtovná jednotka uhradila províziu realitnej agentúre za sprostredkovanie predaja bytu, ktorý je v štádiu výstavby a spoločnosť aktuálne účtuje len o rozpracovanosti výroby (zmena stavu vnútropodnikových služieb) a nie o predaji. Účtuje sa provízia za sprostredkovanie predaja bytu do obstarávacej ceny zásob vlastnej výroby alebo priamo do nákladov? Bude zaplatená provízia daňovo uznaná v nadväznosti na § 17 ods. 19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) ?
Odpoveď
Predpokladáme, že účtovná jednotka účtuje výstavbu nehnuteľnosti ako o zásobách vlastnej výroby v súlade s § 30d ods. 6 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“). Podľa tohto ustanovenia sa v účtovníctve
účtovnej jednotky, ktorá stavia nehnuteľnosť na predaj po ukončení výstavby a nie sú splnené podmienky na účtovanie o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj alebo na účtovanie o zákazkovej výrobe, účtuje ako o zásobách vlastnej výroby. V priebehu účtovného obdobia sa vlastné náklady vznikajúce na výstavbu nehnuteľnosti na predaj aktivujú na ťarchu účtu 121 – Nedokončená výroba so súvzťažným zápisom
v prospech účtu 611 – Zmena stavu nedokončenej výroby. Podľa § 44 ods. 4 postupov účtovania sa na účte 121 – Nedokončená výroba účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb zásob nedokončenej výroby vo vlastných nákladoch, ktoré tvoria priame náklady a výrobná réžia. Odchylne sa môže účtovať nedokončená výroba vo výrobe s krátkodobým nepretržitým cyklom, v hromadnej a veľkosériovej výrobe a v malosériovej výrobe.

V predmetnom prípade sa nejedná o uvedené špecifické prípady nedokončenej výroby. V nadväznosti na § 44 ods. 4 postupov účtovania provízia za sprostredkovanie predaja bytu nie je súčasťou vlastných nákladov na výstavbu bytu, keďže táto provízia nie je priamym nákladom ani výrobnou réžiou, ktoré súvisia s výstavbou bytu.

Podľa § 17 ods. 19 písm. d) zákona o dani z príjmov sú súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu. Na účely zahrnutia provízie do základu dane podľa uvedeného ustanovenia sa výška zaplatenej provízie posudzuje
voči celkovej hodnote sprostredkovaného (zrealizovaného) obchodu v príslušnom zdaňovacom období. Pokiaľ v danom prípade bola uhradená provízia za sprostredkovanie predaja bytu, ktorý sa bude predávať až po ukončení jeho výstavby, províziu bude možné uplatniť do daňových výdavkov až v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k jeho predaju, a to len do výšky 20 % hodnoty tohto sprostredkovaného obchodu.

platí pre výdavky zaúčtované najneskôr v ZO, ktoré končí najneskôr 31.decembra 2019 alebo v HR, ktoré začalo v kalendárnom roku 2019 a ktoré sa skončí po 31. decembri 2019