Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > DPH ako DV pri používaní motorového vozidla na služobné a súkromné účely

DPH ako DV pri používaní motorového vozidla na služobné a súkromné účely

Otázka č. 1 - motorové vozidlo obstarané formou finančného prenájmu

Spoločnosť formou finančného leasingu s právom kúpy obstarala v mesiaci december 2014 motorové vozidlo, ktoré v mesiaci január 2015 na základe dohody poskytla zamestnancovi na služobné a súkromné účely. Zamestnancovi bude zdaňovať nepeňažný prijem vo výške 1 % zo vstupnej ceny vrátane DPH zistenej u prenajímateľa zníženej o 12, 5 %.  V mesiaci december si odpočítala DPH zo zvýšenej splátky v plnej výške. V mesiaci január odpočíta DPH v pomernej výške podľa § 49 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), zo splátok platených leasingovej spoločnosti. Je táto DPH, účtovaná do nákladov daňovým výdavkom po novele ZDP s účinnosťou od 01. 01. 2015?

Odpoveď

Zamestnávateľ, ktorý poskytne svojim zamestnancom motorové vozidlo na súkromné aj služobné účely, postupuje podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP. Obmedzenie výdavkov (nákladov) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržovanie majetku sa v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) ZDP nevzťahuje  na  zamestnávateľa, ktorý  uplatňuje postup podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP. 

Ak sa motorové vozidlo používa na súkromné aj služobné účely a spoločnosť (platiteľ DPH) si odpočítava DPH zo splátok finančného leasingu, postupuje podľa § 49 ods. 5 zákona o DPH,  t. j. neodpočíta si časť dane na vstupe, ktorá zodpovedá rozsahu použitia hmotného majetku na iný účel ako na podnikanie, DPH na vstupe účtovaná do nákladov  je daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. k) bod 2 ZDP (pri obstaraní vozidla  formou finančného prenájmu DPH nevstupuje do vstupnej ceny automobilu).

Otázka č. 2 -  motorové vozidlo obstarané formou spotrebného úveru

Spoločnosť v mesiaci november obstarala motorové vozidlo formou spotrebného úveru a odpočítala si DPH v plnej výške (v tom období nevedela, že vozidlo bude poskytnuté na služobné a súkromné účely). V mesiaci január sa rozhodla, že toto vozidlo poskytne svojmu zamestnancovi na služobné a súkromné účely a uplatní postup podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP. Keďže pri nákupe vozidla si  odpočítala DPH z celej hodnoty, každý mesiac odvádza DPH na výstupe z použitia vozidla  na súkromné účely. Je DPH účtovaná do nákladov daňovým výdavkom ?

Odpoveď

Ak bude spoločnosť postupovať podľa § 9 ods. 2 zákona o DPH, v zmysle ktorého, ak pri kúpe tovaru bola DPH úplne alebo čiastočne odpočítateľná, užívanie hmotného majetku, ktorý je vo vlastníctve platiteľa DPH na osobnú spotrebu jeho zamestnancov sa považuje za dodanie služby za protihodnotu, tzn. platiteľ musí odviesť DPH na výstupe z použitia hmotného majetku na súkromnú spotrebu zamestnancov. Daň na výstupe, ktorú je daňovník povinný odvádzať z použitia vozidla na súkromné účely, účtovaná do nákladov je daňovým výdavkom spoločnosti podľa  § 19 ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. k) bod 2 ZDP.