Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Dodanie nehnuteľnosti a uvedenie oslobodenej dodávky do daňového priznania

Dodanie nehnuteľnosti a uvedenie oslobodenej dodávky do daňového priznania

Otázka
Platiteľ dodáva nehnuteľnosť oslobodenú od dane podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH. Zatiaľ ešte nedošlo k  dodaniu nehnuteľnosti, pretože nehnuteľnosť nebola odovzdaná do užívania a ani nebol uskutočnený zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľnosti. Odberateľ zaplatil celú protihodnotu za nehnuteľnosť pred jej dodaním. Platiteľ sa pýta, kedy takéto dodanie uvedie v daňovom priznaní k DPH v riadku 15? V zdaňovacom období, kedy prijal platbu alebo až v zdaňovacom období, kedy dôjde k dodaniu nehnuteľnosti?
 
Odpoveď
V ustanovení § 78 ods. 7 zákona o DPH je uvedené, že hodnota tovarov a služieb oslobodených od dane sa uvádza v daňovom priznaní k DPH za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť. To znamená, že ak je pred dodaním tovaru (napr. nehnuteľnosti) prijatá platba, potom sa údaje v daňovom priznaní uvedú za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť z prijatej platby v rozsahu prijatej platby, pričom daňová povinnosť je vo výške 0 z dôvodu uplatňovania oslobodenia od dane.